REGULAMIN

SERWISU ŚWIAT-ZDROWIA§ 1

Warunki wstępne


1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne warunki użytkowania serwisu internetowego www.swiat-zdrowia.pl zwanego w dalszej części Regulaminu „Serwisem”, który jest udostępniany w Internecie przez Świat Zdrowia S.A..

2. Użytkowanie Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na wszelkie zasady, warunki, ostrzeżenia i inne przewidziane prawem przepisy zawarte w tym dokumencie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zapisów niniejszego Regulaminu, bądź w jakikolwiek sposób treści zawarte na stronach Serwisu godzą uczucia bądź przekonania Użytkownika, prosimy opuścić Serwis.

3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.

4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów lub usług znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki przekierowujące) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela Serwisu do ich użytkowania przez Użytkowników Serwisu.§ 2

Właściciel Serwisu


1. Właścicielem Serwisu jest „Świat Zdrowia” S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269265, REGON 340253456, NIP 9562187830, kapitał zakładowy 4.890.000 zł, kapitał opłacony w całości, tel. (56)6622321.

2. Serwis i jego całkowita zawartość jest własnością Świat Zdrowia S.A., licencjodawców oraz podmiotów współpracujących z Świat Zdrowia S.A. i podlega ochronie zgodnie z właściwym obowiązującym prawem, w szczególności prawem cywilnym, prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Wszelkie użycie ograniczone jest tylko i wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania, kopiowania, przekazywania oraz udostępniania materiałów zawartych na stronach Serwisu, z wyjątkiem sytuacji gdy Właściciel Serwisu sam je udostępni lub udostępni je na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń regulowanych stosowną umową.§ 3

Użytkownik Serwisu


1. Użytkownikiem Serwisu Świat Zdrowia jest każda osoba korzystająca z zasobów strony internetowej www.swiat-zdrowia.pl za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem oraz każdego innego środka pozwalającego na przekazywanie jej treści.§ 4

Rejestracja


1. Użytkownik chcąc korzystać z zasobów Serwisu nie ma obowiązku dokonywania rejestracji na stronie internetowej www.swiat-zdrowia.pl i przekazywania jakichkolwiek danych osobowych Właścicielowi Serwisu.§ 5

Warunki użytkowania


1. Warunki użytkowania Serwisu mogą się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.swiat-zdrowia.pl/regulamin.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w sposób pośredni lub bezpośredni za informacje lub oferowane usługi, z wyjątkiem tych, które ma obowiązek zagwarantować na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki, szkody i krzywdy Użytkownika mogące być następstwem dostępu do Serwisu www.swiat-zdrowia.pl, oraz wszelkich zmian, które mogą następować w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiana Użytkowników.

4. Użytkownik ma możliwość, w miejscach do tego przeznaczonych, dowolnej i darmowej publikacji swoich komentarzy pod wybranymi artykułami zamieszczonymi w Serwisie www.swiat-zdrowia.pl za pośrednictwem konta w serwisie Disqus gdzie wszystkie komentarze oraz dane osobowe są przechowywane na koncie Disqus, a nie w bazie danych Operatora Serwisu lub za pośrednictwem serwisu Facebook, Twitter lub Google logując się wcześniej na swoje indywidualne konto. Każdy z wymienionych serwisów posiada swój indywidualny regulamin oraz politykę prywatności wcześniej zaakceptowane przez każdego z Użytkowników.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w Serwisie Komentarzy, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich z tego tytułu.

6. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem Serwisu www.swiat-zdrowia.pl zadać pytanie jednemu z dostępnych w Serwisie lekarzy ekspertów poprzez wybór przycisku Zadaj Pytanie, a następnie: wybór specjalisty i wpisania tematu oraz treści pytania. Lekarz ekspert nie ma ściśle określonego czasu na udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi.

7. Właściciel Serwisu zastrzega, że żadna z informacji zamieszczona w Serwisie nie może być pod żadnym pozorem sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, obraźliwa, obsceniczna, naruszać praw autorskich, znaków towarowych czy rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, a także nie może zawierać mogącego wyrządzić szkodę oprogramowania lub opisów takich procesów.

8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia niezgodnych z niniejszym Regulaminem materiałów oraz powiadomienia stosownych organów ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, jednakże Użytkownik powinien osobiście upewnić się że dostarczany i publikowany materiał jest zgodny ze wcześniej wspomnianymi warunkami. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki umieszczanych przez Użytkowników informacji.

9. Wszelkie opinie wyrażane przez Użytkowników Serwisu nie wyrażają punktu widzenia Właściciela Serwisu.

10. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby prezentowane w Serwisie informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób nie może gwarantować ich poprawności, dokładności i kompletności.§ 6

Regulacje dotyczące zdrowia i porad udzielonych przez lekarzy ekspertów


1. Właściciel Serwisu zastrzega, że udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów z uwagi na ich świadczenie za pośrednictwem Serwisu nie zastąpią rzeczywistej wizyty lekarskiej, podczas której przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad, pełna diagnostyka oraz prowadzona jest dokumentacja lekarska. Udzielone informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów stanowią jedynie informację niewiążącą dla Użytkownika i informacja ta nie może decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

2. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach udzielonych informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów za pośrednictwem Serwisu mają charakter tylko informacyjny i nie należy ich rozumieć jako: Udzielenie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).

3. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby prezentowane na Serwisu informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób Właściciel Serwisu nie może gwarantować ich poprawności, dokładności czy kompletności. W żaden sposób, wszelkie treści o charakterze medycznym, bądź farmaceutycznym nie mogą być traktowane przez użytkowników jako wiążąca informacja o charakterze leczniczym, terapeutycznym czy medycznym. Właściwymi dla udzielenia tego typu informacji są lekarze i farmaceuci, z którymi użytkownik powinien się skontaktować w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Żadne z tych informacji nie mogą być substytutem porady lekarskiej lub/i farmaceutycznej.

4. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.

5. Informacje i opinie zamieszczone w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela Serwisu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.§ 7


Poprzez użytkowanie Serwisu www.swiat-zdrowia.pl Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Jeżeli użytkownik nie zgada się z powyższymi warunkami, prosimy o opuszczenie strony oraz nie odwiedzanie strony internetowej www.swiat-zdrowia.pl. Właściciel Serwisu www.swiat-zdrowia.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, w związku z tym prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią regulaminu Serwisu. Użytkowanie Serwisu www.swiat-zdrowia.pl mimo zmian w niniejszym dokumencie oznaczać będzie akceptację nowych warunków, pomimo braku zapoznania się z nimi.§ 8


Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, prosimy nie odwiedzać Serwisu oraz nie korzystać z usług prezentowanych w Serwisie www.swiat-zdrowia.pl.§ 9

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.§ 10


Właściciel serwisu zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach właściciel strony poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwisu umieszczając zmienioną ujednoliconą wersję Regulaminu.