Taromentin

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. 1 ml zawiesiny po sporządzeniu zawiera 80 mg amoksycyliny oraz 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; zawiesina zawiera aspartam.

 • Działanie

  Amoksycylina jest aminopenicyliną wrażliwą na działanie wielu β-laktamaz, które unieczynnia kwas klawulanowy. Połączenie obu związków rozszerza zakres działania bakteriobójczego amoksycyliny o szczepy wytwarzające β-laktamazy. Preparat działa na bakterie Gram-dodatnie: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Streptococcus agalactiae, S. pneumoniae, Staphylococcus aureus, S. pyogenes, S. viridans, na bakterie Gram-ujemne m.in. Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Pasteurella multocida, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis oraz na bakterie beztlenowe m.in. Bacteroides fragilis wraz z Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp. Drobnoustroje charakteryzujące się opornością wrodzoną to: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia, Clamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae. Obie substancje dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego, a podanie preparatu na początku posiłku zwiększa jego wchłanianie. Wiązanie amoksycyliny z białkami osocza wynosi 18%, a kwasu klawulanowego 25%. Obie substancje przenikają do tkanek i płynów ustrojowych, z wyjątkiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Są metabolizowane w wątrobie (amoksycylina nieznacznie). Lek jest wydalany głównie z moczem oraz w niewielkim stopniu z kałem. T0,5 obu związków wynosi w fazie eliminacji ok. 1 h.

 • Wskazania

  Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych: ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha środkowego; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie płuc; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków. Tabl. powl. można stosować u dzieci i dorosłych; proszek do sporz. zaw. doustnej u niemowląt, dzieci i dorosłych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek β-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.

 • Środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki β-laktamowe. Jeśli ustalono, że zakażenie zostało wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zmianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi. Zastosowanie tej postaci leku nie jest właściwe, jeśli istnieje duże ryzyko, że zmniejszona wrażliwość lub oporność przypuszczalnego patogenu na antybiotyki β-laktamowe nie jest wywołana przez β-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Tej postaci leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae opornego na penicylinę. Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, gdyż u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek między występowaniem wysypki odropodobnej a zastosowaniem amoksycyliny. Stosowanie allopurynolu podczas leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Długotrwałe stosowanie może czasami powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na lek. Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej - jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie leku, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby. Jeśli u pacjentów wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zapalenia okrężnicy. Jeśli wystąpi zapalenie okrężnicy w związku ze stosowaniem antybiotyku, należy natychmiast odstawić amoksycylinę z kwasem klawulanowym, zbadać pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie; w takiej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. Podczas długotrwałego leczenia zaleca się okresową ocenę czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużenie czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi należy prowadzić odpowiednie kontrole oraz może być konieczna modyfikacja dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, przeważnie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zmniejszyć możliwość wytrącania się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym należy systematycznie kontrolować drożność cewnika. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg mc./dobę lub dawek (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania dawek leku zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci poniżej 2 mż. Lek w postaci proszku do sporz. zawiesiny doustnej zawiera aspartam (1,7 mg/1 ml sporządzonej zawiesiny), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z fenyloketonurią.

 • Ciąża i laktacja

  Należy unikać stosowania leku w ciąży chyba, że zastosowanie jest konieczne. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po przeprowadzeniu oceny stosunku korzyści do ryzyka.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych; nudności; wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy; ból głowy; niestrawność; zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT; wysypka skórna; świąd; pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia); małopłytkowość; rumień wielopostaciowy. Częstość nieznana: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii; przemijająca agranulocytoza; niedokrwistość hemolityczna; wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego; obrzęk naczynioruchowy; anafilaksja, zespół choroby posurowiczej; alergiczne zapalenie naczyń; przemijająca nadmierna ruchliwość; drgawki; zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyku; czarny, włochaty język; zapalenie wątroby; żółtaczka zastoinowa; zespół Stevensa-Johnsona; martwica toksyczno-rozpływna naskórka; pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry; ostra uogólniona osutka krostkowa; śródmiąższowe zapalenie nerek; krystaluria.

 • Działanie z innymi lekami

  W literaturze opisywano przypadki zwiększania się wartości INR u pacjentów leczonych jednocześnie amoksycyliną i acenokumarolem lub warfaryną; należy uważnie monitorować czas protrombinowy lub wartość INR na początku podawania amoksycyliny lub po jej odstawieniu. Może być konieczna modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych. Penicyliny mogą zmniejszyć wydalanie metotreksatu, co może zwiększać jego toksyczność. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania probenecydu, gdyż zmniejsza on nerkowe wydzielanie kanalikowe amoksycyliny, co może powodować zwiększone i długo utrzymujące się stężenie amoksycyliny we krwi.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Tabl. 625 mg. Dorośli i dzieci o mc. ≥ 40 kg: zalecana dawka wynosi 1 tabl. 625 mg 3 razy na dobę. Dzieci o mc.

 • Uwagi

  Podczas leczenia amoksycyliną należy stosować enzymatyczne metody z glukooksydazą do oznaczania stężenia glukozy w moczu, ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników testów nieenzymatycznych. Kwas klawulanowy może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadzące do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa. Odnotowano dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków (Aspergillus). Stwierdzono reakcje krzyżowe z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu dodatnie wyniki testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

 • Danych o lekach dostarcza: