Propranolol WZF

 • Skład

  1 ampułka (1 ml) zawiera 1 mg chlorowodorku propranololu.

 • Działanie

  Nieselektywny β-bloker, blokujący receptory adrenergiczne β1 i β2. Nie posiada aktywności sympatykomimetycznej, obniża aktywność bodźcotwórczą węzła zatokowego, zwalnia przewodnictwo w węźle przedsionkowo-komorowym, wydłuża okres refrakcji, zwalnia czynność serca, zmniejsza objętość wyrzutową, działa hipotensyjnie i przeciwarytmicznie, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy. W 80-95% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi około 2 h. Po podaniu dożylnym nie stwierdzono obecności 4-hydroksypropranololu - głównego czynnego metabolitu wykrywanego po podaniu doustnym.

 • Wskazania

  Ostre stany wymagające natychmiastowego leczenia - zaburzenia rytmu serca oraz przełom tarczycowy.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Astma oskrzelowa i stany skurczowe oskrzeli. Bradykardia. Wstrząs kardiogenny. Niekontrolowana niewydolność serca. Niedociśnienie tętnicze. Kwasica metaboliczna. Długotrwałe głodzenie. Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego. Blok serca IIst. lub IIIst.. Dławica Prinzmetala. Zespół chorego węzła zatokowego. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Stany, w których występuje ryzyko niewyrównana hipoglikemii, m.in. niedożywienie, wyniszczenie, przewlekłe choroby wątroby, cukrzyca lub stosowanie leków hamujących pełną odpowiedź na katecholoaminy.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z kontrolowaną niewydolnością serca z małą rezerwą czynnościową serca, blokiem serca Ist., cukrzycą, niewydolnością nerek lub wątroby. Propranolol może maskować objawy tyreotoksykozy. Pacjenci stosujący propranolol mogą nie reagować na adrenalinę podawaną w zwykle stosowanej dawce w celu leczenia objawów reakcji nadwrażliwości. Leczenie należy przerwać 24 h przed planowanym zabiegiem. U pacjentów z nadciśnieniem wrotnym propranolol zwiększa ryzyko rozwoju encefalopatii. Propranolol może zwalniać czynność serca, u części pacjentów gdy objawy się nasilą należy zmniejszyć dawkę preparatu.

 • Ciąża i laktacja

  Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Propranolol zmniejsza przepływ krwi przez łożysko, powodując śmierć płodu, poronienie lub przedwczesny poród. U noworodka mogą wystąpić m.in. hipoglikemia, bradykardia, powikłania sercowo-płucne. Propranolol przenika do mleka matki - nie zaleca się karmienia piersią w okresie stosowania preparatu.

 • Efekty uboczne

  Bradykardia, nasilenie niewydolności serca, blok serca, plamica, trombocytopenia, dezorientacja, zawroty głowy, parestezje, suchość oczu, zaburzenia widzenia, skurcz oskrzeli, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, łysienie, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie łuszczycy, wysypka, wystąpienie lub nasilenie miastenii, hipoglikemia (u noworodków, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, poddawanych hemodializom, leczonych lekami przeciwcukrzycowymi, długotrwale głodzonych lub z przewlekłą chorobą wątroby), niedociśnienie ortostatyczne, ziębnięcie i sinienie kończyn, nasilenie chromania przestankowego, choroba Raynauda, zmęczenie, psychozy, omamy, zmiany nastroju, zaburzenia snu, koszmary nocne, zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych.

 • Działanie z innymi lekami

  Propranolol nasila hipoglikemizujące działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych. Ostrożnie stosować z lekami przeciarytmicznymi klasy I (dizopiramid). Glikozydy naparstnicy mogą wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Podczas jednoczesnego stosowania z antagonistami kanału wapniowego wykazującymi działanie inotropowo ujemne (weapamil, diltiazem) może nasilać ich działanie, szczególnie u pacjentów z niewydolnością lewej komory i (lub) zaburzeniami przewodnictwa zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego (ryzyko ciężkiego niedociśnieniea tętniczego, bradykardii i niewydolności serca). Nie należy jednocześnie podawać dożylnie leków β-adrenolitycznych i antagonistów kanału wapniowego (należy zachować 48-godzinnę przerwę pomiędzy odstawieniem leku z jednej z tych grup i zastosowaniem z drugiej). Leki z grupy antagonistów kanału wapniowego pochodnych dihydropirydyny (nifedypina) zwiększają ryzyko niedociśnienia tętniczego, a u pacjentów z bezobjawową niewydolnością serca mogą spowodować jej ujawnienie. Leki sympatykomimetyczne (adrenalina) mogą osłabiać działanie leków β-adrenolitycznych oraz powodować skurcz naczyń, nadciśnienie tętnicze i bradykardię. Nie zaleca się jednoczesnego podawania propranololu i lidokainy dożylnie - stężenie lidokainy we krwi zwiększa się o 30%. Cymetydyna lub hydralazyna stosowane jednocześnie z propranololem zwiększają jego stężenie we krwi, alkohol zmniejsza stężenie propranololu we krwi. Podczas łącznego stosowania z klonidyną, leki β-adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie "z odbicia" podczas odstawiania klonidyny (propranolol należy odstawić kilka dni przed odstawieniem klonidyny). W przypadku zastępowania klonidyny β-adrenolitykiem, należy wprowadzić go do leczenia kilka dni po odstawieniu klonidyny. Jednoczesne stosowanie propranololu i ergotaminy, dihydroergotaminy lub leków o podobnej budowie chemicznej może powodować skurcz naczyń krwionośnych. NLPZ mogą osłabiać hipotensyjne działanie propranololu. Równoczesne podawanie propranololu i chloropromazyny może nasilać działanie przeciwpsychotyczne chloropromazyny i hipotensyjne propranololu. Jednoczesne stosowanie propanololu ze środkami znieczulającymi może osłabić odruchową tachykardię i zwiększyć ryzyko niedociśnienia tętniczego. Nie zaleca się stosowania środków znieczulających powodujących depresję mięśnia sercowego, lekiem z wyboru powinien być środek o słabych właściwościach inotropowo ujemnych. Z następującymi lekami, poprzez układ enzymatyczny wątroby, mogą wystąpić interakcje z propranololem: chinidyna, propafenon, ryfampicyna, teofilina, warfaryna, acenokumarol, tiorydazyna, nifedypina, nislodypina, nikardypina, isradypina, lacydypina.

 • Dawkowanie

  Dożylnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 1 mg, podać wciągu 1 min. Dawkę tę można powtarzać co 2 min do uzyskania poprawy lub do dawki maksymalnej - 10 mg u pacjentów przytomnych lub 5 mg u pacjentów poddanych znieczuleniu. Dzieci. Dawkowanie indywidulane, poniższe dawki należy traktować jako orientacyjne. Zaburzenia rytmu serca: 0,025-0,05 mg/kg mc. podawać powoli pod kontrolą EKG, w razie potrzeby dawkę można powtarzać 3-4 razy na dobę.U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki, dawka powinna być ustalana indywidualnie.

 • Uwagi

  Propranolol zaburza oznaczanie bilirubiny we krwi metodą diazowania oraz katecholoamin metodą fluorescencyjną. Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługę urządzeń mechanicznych.

 • Danych o lekach dostarcza: