Paracetamol Hasco

 • Skład

  1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

 • Działanie

  Lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy, pochodna aniliny. Paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w OUN poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Dzięki temu zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych na działanie kinin i serotoniny, powodując podwyższenie progu bólowego. Działanie przeciwgorączkowe związane jest ze zmniejszeniem stężenia prostaglandyn w podwzgórzu. Paracetamol pozbawiony jest praktycznie działania przeciwzapalnego, ponieważ nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie hamuje agregacji płytek i nie wpływa na czas krzepnięcia krwi. Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się dobrze i prawie całkowicie, osiągając Cmax po ok. 30-60 min. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym (60%) i sprzęgania z siarczanami (35%); związki będące produktami sprzęgania są nieczynne i nietoksyczne. Niewielka ilość jest metabolizowana przez cytochrom P-450 do hepatotoksycznego metabolitu pośredniego (N-acetylo-p-benzochinoiminy), który w normalnych warunkach jest szybko unieczynniany przez zredukowany glutation i wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W przypadku przyjęcia dużych dawek paracetamolu zasoby wątrobowego glutationu mogą ulec wyczerpaniu, co powoduje znaczne nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie i może doprowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie przez nerki, w postaci metabolitów; ok. 9% paracetamolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 2-3 h u dorosłych, a u dzieci 1,5-2 h.

 • Wskazania

  Ból głowy, ból gardła, migrena, ból zębów, bóle kostne, stawowe i mięśniowe, bolesne miesiączkowanie. Przeziębienie oraz stany grypopodobne.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa.

 • Środki ostrożności

  Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych, nie należy również stosować leku o u osób uzależnionych od alkoholu oraz u osób niedożywionych. Stosować ostrożnie u pacjentów: z niewydolnością wątroby; z niewydolnością nerek; z obniżoną aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej; z astmą lub z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ (niewielkie ryzyko skurczu oskrzeli).

 • Ciąża i laktacja

  Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach. Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W ciąży i okresie karmienia piersią stosować tylko w razie konieczności, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: skórne reakcje uczuleniowe (np. pokrzywka, rumień, zapalenie skóry). Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, nudności, wymioty, biegunka. Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

 • Działanie z innymi lekami

  Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania. Nie stosować z ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi ani z alkoholem, ponieważ paracetamol nasila ich działanie. Barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (m.in. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyna nasilają hepatotoksyczność paracetamolu. Paracetamol nasila toksyczność chloramfenikolu. Stosowany z NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowany długotrwale w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny. Stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się poprzez bierną dyfuzję z jelita cienkiego, dlatego leki przyspieszające opróżnianie żołądka, np. metoklopramid, domperidon przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające opróżnianie żołądka, np. kolestyramina, opóźniają wchłanianie paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku >12 lat: jednorazowo 1000 mg; w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka wynosi 4000 mg/dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: jednorazowo 250-500 mg; razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h, do 4 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania paracetamolu w postaci tabletek 500 mg u dzieci w wieku

 • Uwagi

  Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Paracetamol może powodować fałszywe wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

 • Danych o lekach dostarcza: