Methotrexat-Ebewe

 • Skład

  1 tabl. zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg metotreksatu.

 • Działanie

  Cytostatyk z grupy antymetabolitów, antagonista kwasu foliowego, inhibitor reduktazy dihydrofolianowej - enzymu katalizującego przejście dihydrofolianu w biologicznie czynny kwas tetrahydrofoliowy. Wynikiem inhibicji enzymu jest zaburzenie syntezy kwasów nukleinowych prowadzące do śmierci komórek, zwłaszcza szybko rosnących (komórki nowotworowe, szpiku, płodowe, błony śluzowej jamy ustnej, jelita cienkiego, pęcherza moczowego). Jeśli istnieją różnice w dynamice wzrostu komórki nowotworowej i komórek prawidłowych leczenie metotreksatem może prowadzić do zniszczenia komórek nowotworowych bez nieodwracalnego uszkodzenia komórek prawidłowych. Mechanizm działania w reumatoidalnym zapaleniu stawów nie jest znany, najprawdopodobniej związany jest z immunosupresyjnym działaniem leku. W łuszczycy działanie leku opiera się na większej niż u osób zdrowych szybkości wzrostu nabłonka skóry. Po podaniu doustnym lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 50 min. Średnie stężenie w surowicy krwi wynosi 170 ng/ml. Po podaniu doustnym nie osiąga terapeutycznego stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym. Lek kumuluje się w płynach wysiękowych w opłucnej i otrzewnej, co powoduje opóźnioną eliminacje leku z organizmu. Okres półtrwania metotreksatu w końcowej fazie eliminacji wynosi od 3-10 h u pacjentów leczonych z powodu łuszczycy lub reumatoidalnego zapalenia stawów oraz leczonych z powodu nowotworów małymi dawkami metotreksatu (poniżej 30 mg/m2 pc). U pacjentów otrzymujących duże dawki metotreksatu okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi od 8-15 h. Częściowy metabolizm leku zachodzi w wątrobie. Lek jest wydalany w 90% z moczem i w 10% z żółcią.

 • Wskazania

  Najcięższa, oporna na leczenie postać uogólnionej łuszczycy pospolitej (psoriasis vulgaris), włącznie z łuszczycowym zapaleniem stawów (łuszczyca stawowa). Choroby autoimmunologiczne, takie jak np. reumatoidalne zapalenie stawów. Skojarzone leczenie wielolekowe nowotworów złośliwych i ostrych białaczek, kiedy występują wskazania do leczenia doustnego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na metotreksat lub którąkolwiek substancje pomocniczą. Ciąża i okres karmienia piersią. Ciężkie zaburzenia czynności nerek i wątroby, włącznie z marskością i zapaleniem wątroby. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość). Ciężkie ostre lub przewlekłe zakażenia, takie jak: gruźlica i zakażenie wirusem HIV. Nadużywanie alkoholu. Owrzodzenie jamy ustnej i rozpoznana czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Świeże rany chirurgiczne.

 • Środki ostrożności

  Lek może być podawany jedynie pod nadzorem lekarza specjalisty doświadczonego w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej oraz leczenia immunosupresyjnego. Lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z obniżonymi wartościami parametrów hematologicznych, zwłaszcza gdy wcześniej poddani zostali radioterapii lub otrzymywali inne cytostatyki, u chorych z zaburzeniami czynności nerek, wrzodem trawiennym, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej, biegunką, w złym stanie ogólnym oraz u dzieci i osób w podeszłym wieku. U pacjentów z wysiękiem płucnym lub wodobrzuszem, w razie potrzeby należy przed leczeniem zastosować drenaż lub leczenie należy przerwać. Objawy toksyczności ze strony układu pokarmowego, manifestujące się początkowo zapaleniem jamy ustnej, stanowią wskazanie do przerwania leczenia. W razie kontynuacji leczenia, może wystąpić krwotoczne zapalenie jelit i śmierć z powodu ich perforacji. Podczas leczenia pacjenci wymagają częstych kontroli parametrów morfologicznych krwi, nerek i wątroby, analizy moczu, a w przypadku stosowania dużych dawek metotreksatu oznaczania stężenia metotreksatu we krwi. Każde znaczące zmniejszenie liczby leukocytów lub płytek krwi jest wskazaniem do natychmiastowego odstawienia leku i wdrożenia odpowiedniego leczenia wspomagającego. Aby zapobiec wytrącaniu się metotreksatu lub jego metabolitów w kanalikach nerkowych zaleca się profilaktycznie podawanie znacznych ilości płynów oraz alkalizację moczu do pH 6,5 - 7,0, co można uzyskać podając pacjentowi doustnie lub dożylnie dwuwęglan sodu (5 tabl. po 625 mg co 3 godziny) lub acetazolamid (doustnie 500 mg 4 razy na dobę). Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy toksyczności wobec wątroby, które nie zawsze korelują z wynikami badań czynnościowych wątroby. Każdorazowe stwierdzenie zaburzeń czynności wątroby lub nieprawidłowy wynik biopsji wątroby stanowi wskazanie do przerwania leczenia lub przeciwwskazanie do jego rozpoczęcia. Ponowne podanie leku może nastąpić po 2 tyg. od momentu normalizacji wyników badań oceniających pracę wątroby.

 • Ciąża i laktacja

  Stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży. Jeżeli jednak metotreksat jest stosowany w ciąży z powodu choroby nowotworowej lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia, konieczna jest ocena korzyści względem ryzyka zagrożenia dla rozwoju płodu. Metotreksat działa toksycznie na zarodek i powoduje wady płodu oraz może spowodować poronienie. Ponadto może powodować obniżenie płodności, zmniejszenie liczby plemników w nasieniu, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki; działanie to przemija po przerwaniu terapii. Podczas leczenia metotreksatem chociaż jednego z partnerów płciowych oraz co najmniej przez 3 mies. po zakończeniu terapii należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. W czasie terapii metotreksatem karmienie piersią jest przeciwwskazane.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: obniżona odporność na zakażenia, zapalenie gardła, leukopenia, zawroty głowy, ból głowy, po podaniu większych dawek - afazja, niedowłady lub niedowłady połowicze i drgawki; ból brzucha, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, nudności, zapalenie błony śluzowej (najczęściej jamy ustnej, ale także dziąseł i jelit, owrzodzenie jelit i krwawienie), niewydolność nerek, krwiomocz, neuropatia, zapalenie pochwy, odwracalne zwiększenie aktywności aminotransferaz. Często: gorączka, zahamowanie czynności szpiku kostnego najczęściej objawiające się leukopenią, małopłytkowością lub niedokrwistością, jadłowstręt, senność, nieostre widzenie, zapalenie naczyń, krwawienia w różnych okolicach ciała, przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc (często związane ze zwiększeniem liczby granulocytów we krwi) mogące prowadzić do zgonu, ostry obrzęk płuc, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, biegunka, znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ostry zanik wątroby, stłuszczenie, nadwrażliwość na światło, zmiany pigmentacji, krwotok skórny, wybroczyny, teleangiektazje, trądzik, bóle stawów, mocznica, zapalenie pęcherza moczowego, dreszcze, niewyjaśnione uczucie zmęczenia, złe samopoczucie. Niezbyt często: półpasiec, zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii, inne zakażenia o różnej lokalizacji lub posocznica, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza, hipogammaglobulinemia, depresja, splątanie, zmiany nastroju, przemijające zaburzenia funkcji poznawczych niewielkiego stopnia oraz zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego po podaniu małych dawek metotreksatu, podrażnienie oczu, wysięk osierdziowy, krwawienia z nosa, zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, zapalenie pęcherzyków płucnych, astma oskrzelowa, wysięk opłucnowy, świąd, pokrzywka, utrata włosów, utrata libido, impotencja, owrzodzenia pochwy. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, zwiększenie liczby guzków dnawych, po podaniu dużych dawek - zespół bólu opłucnej i zgrubienia opłucnej; zespół złego wchłaniania, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, czyraczność, zespół Stevensa-Johnsona i martwica rozpływna naskórka, nasilenie zmian łuszczycowych przy jednoczesnej ekspozycji na światło ultrafioletowe, owrzodzenie skóry u chorych na łuszczycę, tzw. reakcja przypomnienia opisywana w przypadku skóry uszkodzonej napromienianiem jak i promieniami słonecznymi. Poza wymienionymi: choroba płucna wywołana stosowaniem metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów – objawami są suchy kaszel bez odksztuszania (konieczne bywa przerwanie leczenia i przeprowadzenie dodatkowych badań); działanie rakotwórcze (podejrzenie zwiększonego ryzyka tzw. nowotworów wtórnych, zwykle nieziarniczych chłoniaków złośliwych nie zostało ostatecznie potwierdzone), mutagenne; zaburzenia płodności; osteoporoza, nieprawidłowa morfologia krwinek czerwonych ("megaloblastyczna"); cukrzyca, inne zaburzenia metaboliczne i nagła śmierć.

 • Działanie z innymi lekami

  Metotreksat wykazuje działanie immunosupresyjne i dlatego należy spodziewać się braku lub osłabienia odpowiedzi na szczepienia prowadzone w trakcie terapii. Ponadto stosowanie żywych szczepionek u chorych otrzymujących metotreksat może powodować wystąpienie ciężkich odczynów poszczepiennych. Salicylany, sulfonamidy, leki moczopędne, doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne difenylohydantoiny, penicylina, tetracykliny, chloramfenikol, kwas para-aminobenzoesowy, cyklofosfamid, doksorubicyna i barbiturany zwiększają toksyczność metotreksatu poprzez wypieranie go z wiązań z białkami. Metotreksat jest czynnie wydalany przez nerki. Konkurencja z innymi lekami wydalanymi przy udziale tego samego mechanizmu co metotreksat, może powodować zwiększenie stężenia tego leku w surowicy. Alkaloidy Vinca mogą zwiększać wewnątrzkomórkowe stężenie metotreksatu i poliglutaminianów metotreksatu. Należy unikać równoczesnego stosowania z metotreksatem leków wykazujących działanie nefrotoksyczne i hepatotoksyczne (z alkoholem włącznie). Preparaty wielowitaminowe lub doustne preparaty żelaza zawierające kwas foliowy mogą zmieniać skuteczność leczenia metotreksatem. Probenecyd i związki będące słabymi kwasami mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, co może powodować zwiększenie ekspozycji na lek. Podczas równoczesnego podawania probenecydu należy zmniejszyć dawkę metotreksatu. Równoczesne stosowanie etretinatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu we krwi i ciężkiego zapalenia wątroby. Leki z grupy NLPZ mogą pogorszyć wydalanie nerkowe preparatu i nasilić jego toksyczność. Działanie metotreksatu osłabia kwas foliowy i steroidy. Spożywany alkohol, fenytoina, środki uspokajające, doustne leki antykoncepcyjne i penicyliny mogą zmniejszyć klirens nerkowy metotreksatu. Może to powodować wzrost stężenia leku w surowicy i nasilać toksyczność wobec układu krwiotwórczego oraz pokarmowego. Jednoczesne podawanie leków, które mogą powodować niedobór kwasu foliowego (np. sulfonamidów, trymetoprimu i sulfametoksazolu), może zwiększyć toksyczność metotreksatu. Zaleca się ostrożność przy stosowaniu metotreksatu u pacjentów ze współistniejącym niedoborem kwasu foliowego. Natomiast jednoczesne stosowaniem z metotreksatem kwasu folinowego może zmniejszyć skuteczność leczenia. Równoczesne podawanie innych antagonistów kwasu foliowego, takich jak trymetoprim i sulfametoksazol rzadko powodowało wystąpienie ostrej pancytopenii.

 • Dawkowanie

  W zależności od wskazania klinicznego. Pacjenci z oporną na inne leczenie uogólnioną postacią łuszczycy pospolitej, łuszczycowym zapaleniem stawów oraz pacjenci z innymi chorobami autoimmunologicznymi: dawkowanie i czas trwania terapii zależy od stopnia zaawansowania choroby i tolerancji pacjenta na metotreksat. Dawka tygodniowa wynosi zazwyczaj od 10 do 25 mg metotreksatu podawanego doustnie. Dawkowanie powinno być uzależnione od wyników terapii i występowania działań niepożądanych leku. Dlatego leczenie rozpoczyna się najczęściej od dawki 2,5 - 5 mg/tydzień. Dawka taka może zostać zwiększona do 7,5 - 25 mg/tydzień. Tygodniową dawkę metotreksatu można podać jednorazowo, na czczo, bezpośrednio przed posiłkiem. Metodą alternatywną dla takiego zastosowania leku jest podanie na początku tygodnia dwóch lub trzech podzielonych dawek pojedynczych z zachowaniem 12 h odstępów między nimi. W pozostałej części tygodnia pacjent nie otrzymuje leku (np. pacjent otrzymuje lek w poniedziałek rano i wieczorem oraz we wtorek rano, a później, do końca tygodnia następuje przerwa w leczeniu). Nowotwory złośliwe i ostre białaczki: dawkowanie leku zależy od wskazania, stanu wydolności chorego oraz morfologii krwi. Stosowane najczęściej małe (dawka pojedyncza metotreksatu nie przekracza 100 mg/m2 pc.), średnie (dawka pojedyncza od 100 mg/m2 pc. do 1000 mg/m2 pc.) lub duże dawki (dawka pojedyncza powyżej 1000 mg/m2 pc.) zależą od prowadzonego schematu wielolekowej chemioterapii. Doustna postać metotreksatu stanowi najczęściej uzupełnienie leczenia pozajelitowego i stosowana jest tylko w terapii małymi dawkami leku. Sposób podania. Tabletki przyjmuje się na czczo popijając małą ilością wody.

 • Uwagi

  Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 • Danych o lekach dostarcza: