Marcaine Spinal 0,5% Heavy

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 5 mg chlorowodorku bupiwakainy.

 • Działanie

  Środek miejscowo znieczulający o budowie amidowej. Odwracalnie hamuje przewodnictwo nerwowe we włóknach nerwowych przez zmniejszenie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodu. Po podaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej charakteryzuje się szybkim początkiem działania i średnio-długim lub długim czasem blokady. Preparat jest roztworem hiperbarycznym w stosunku do płynu mózgowo-rdzeniowego. Bupiwakaina po podaniu podpajęczynówkowym ulega całkowitemu, dwufazowemu wchłonięciu z przestrzeni podpajęczynówkowej. Okres półtrwania w dwóch fazach wynosi odpowiednio 50 i 408 min. Stężenie bupiwakainy we krwi jest relatywnie małe po podaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej w porównaniu z innymi rodzajami blokad: po podaniu 20 mg leku, stężenie w osoczu wynosi około 0,1 mg/ml. Bupiwakaina jest metabolizowana w wątrobie głównie do 2,6-pipekolilksydyny (PPX) i jej pochodnych. Tylko 6% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.

 • Wskazania

  Znieczulenie podpajęczynówkowe. Zabiegi urologiczne, zabiegi w obrębie kończyn dolnych (jeśli zabieg trwa 2-3 h) lub zabiegi w obrębie jamy brzusznej (jeśli zabieg trwa 45-60 min).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na bupiwakainę, środki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub inne składniki preparatu. Niezależnie od stosowanego środka znieczulenia miejscowego, znieczulenie podpajęczynówkowe jest przeciwwskazane w następujących sytuacjach: ostre choroby oun (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, guzy, zapalenie istoty szarej rdzenia, krwawienie wewnątrzczaszkowe); zwężenie rdzenia kręgowego, czynne choroby (np. procesy zapalne w obrębie kręgosłupa, guzy), lub niedawne urazy kręgosłupa (np. złamania); posocznica; podostre zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu niedokrwistości złośliwej; zakażenie skóry w miejscu wykonywania znieczulenia lub w jego okolicy; wstrząs kardiogenny lub hipowolemiczny, zaburzenia krzepnięcia lub leczenie lekami przeciwzakrzepowymi.

 • Środki ostrożności

  Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w wykonywaniu blokady, diagnozowaniu ostrych objawów toksycznych i leczeniu działań niepożądanych, w warunkach możliwości prowadzenia tlenoterapii i resuscytacji, w ośrodkach zatrudniających przeszkolony personel. Ostrożnie stosować u pacjentów w złym stanie ogólnym, podeszłym wieku, w zaawansowanej ciąży, z blokiem przedsionkowo-komorowym IIst. lub IIIst., zaawansowaną chorobą wątroby, ciężką niewydolnością nerek. Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III powinni być starannie monitorowani (EKG) w czasie znieczulenia. U pacjentów w podeszłym wieku lub w zaawansowanej ciąży istnieje większe ryzyko wystąpienia wysokiego lub całkowitego znieczulenia rdzeniowego (zaleca się mniejsze dawki). Ostrożnie stosować u pacjentów z hipowolemią (ryzyko pogłębienia hipotensji); z zaburzeniami neurologicznymi (SM, porażenie połowicze, porażenie poprzeczne, zaburzenia nerwowo-mięśniowe).

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować we wczesnej ciąży z wyłączeniem sytuacji, gdy korzyści z zastosowanego znieczulenia przewyższają ryzyko; w zaawansowanej ciąży dawkę leku należy zmniejszyć. Nie wykazano wpływu bupiwakainy na proces rozrodu u ludzi. Stosowana w dawkach terapeutycznych przenika do mleka matki w małych ilościach, nie stwarzając zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

 • Efekty uboczne

  Działania niepożądane po znieczuleniu podpajęczynówkowym mogą być skutkiem działania środka miejscowo znieczulającego, fizjologicznej reakcji na blokadę przewodnictwa nerwowego (niedociśnienie, bradykardia, zaburzenia oddawania moczu), bezpośredniego uszkodzenia związanego z nakłuciem (np. krwiak), pośredniego uszkodzenia związanego z nakłuciem (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień nadtwardówkowy) lub wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego po nakłuciu igłą (np. popunkcyjne bóle głowy). Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: bardzo często (>1/10) - niedociśnienie, bradykardia, nudności; często (>1/100, 1/1000,

 • Działanie z innymi lekami

  Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących leki przeciwarytmiczne o podobnym mechanizmie działania (klasa IB) lub inne środki miejscowo znieczulające lub leki o budowie strukturalnej przypominającej amidowe środki miejscowo znieczulające, ze względu na ryzyko sumowania się efektów toksycznych. Badania interakcji bupiwakainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były przeprowadzane, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność.

 • Dawkowanie

  Dawka zależy od masy ciała i wzrostu pacjenta, techniki znieczulenia, ułożenia pacjenta, oczekiwanego obszaru objętego znieczuleniem. Znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegów chirurgicznych w obrębie kończyn dolnych i stawu biodrowego oraz w obrębie jamy brzusznej (także do cięcia cesarskiego): zalecana dawka wynosi 2-4 ml preparatu (10-20 mg). Znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegów urologicznych: zalecana dawka wynosi 1,5-3 ml preparatu (7,5-15 mg). Nie zaleca się podawania objętości większej niż 4 ml. Bez względu na rodzaj podanego środka miejscowo znieczulającego - zakres segmentów objętych znieczuleniem jest indywidualny dla danego pacjenta i trudny do przewidzenia przed znieczuleniem.

 • Uwagi

  W zależności od wielkości dawki leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na funkcje psychiczne, jak również mogą wpływać na funkcje motoryczne i koordynację ruchową. Roztwór należy zużyć natychmiast po otwarciu ampułki; niewykorzystaną część roztworu należy zniszczyć.

 • Danych o lekach dostarcza: