Marcaine - Adrenaline

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 5 mg chlorowodorku bupiwakainy i 5 µg epinefryny w postaci winianu.

 • Działanie

  Długo działający środek miejscowo znieczulający z grupy amidów, zawierający dodatek adrenaliny. W dużych dawkach powoduje znieczulenie chirurgiczne, w mniejszych powoduje blokadę czuciowa i mniej nasiloną blokadę ruchową. Początek i czas działania bupiwakainy zależą od dawki i miejsca podania. Adrenalina w przypadku znieczulenia nasiękowego i znieczulenia nerwów obwodowych wydłuża czas działania, w przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego wydłużenie czasu działania jest mniejsze. Bupiwakaina odwracalnie hamuje przewodzenie impulsów nerwowych na skutek zmniejszania przepuszczalności błony komórkowej neuronu dla jonów sodowych. Stężenie bupiwakainy zależy od podanej dawki, drogi podania i unaczynienia miejsca podania. Wiąże się z białkami osocza w 96%. Metabolizowana w wątrobie, około 1% dawki wydalane jest z moczem w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi 2,7 h.

 • Wskazania

  Znieczulenia o długim czasie działania: nasiękowe, nerwów obwodowych, zewnątrzoponowe. Preparat jest szczególnie zalecany w leczeniu bólu (np. podczas porodu) ze względu na silną blokadę czuciową i mniejszą - ruchową.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub inne składniki leku. Nadwrażliwość na metylo- i (lub) propyloparahydroksybenzoesan (metylo-/propyloparaben) lub jego metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA). Pacjenci z nadwrażliwością na estry miejscowych środków znieczulających lub ich metabolitów, PABA, powinni unikać stosowania leków zawierających bupiwakainę i parabeny. Nadwrażliwość na pirosiarczan sodu. Nie należy stosować bupiwakainy w odcinkowym znieczuleniu dożylnym (blokada Bier'a), ponieważ nieumyślne przedostanie się do krwiobiegu może powodować ostrą toksyczność układową.

 • Środki ostrożności

  Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w wykonywaniu blokady, diagnozowaniu ostrych objawów toksycznych i leczeniu działań niepożądanych, w warunkach możliwości prowadzenia tlenoterapii i resuscytacji, w ośrodkach zatrudniających przeszkolony personel. Należy bezwzględnie unikać podania leku donaczyniowo. Należy zachować szczególną ostrożność przy znieczuleniach dużych pni nerwowych i innych technikach - gdy konieczne jest podanie dużej objętości leku; u pacjentów w złym stanie ogólnym, podeszłym wieku, przy podawaniu kolejnych dawek leku (ryzyko kumulacji); u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby, ciężką niewydolnością nerek, z częściowym lub całkowitym blokiem przewodzenia. Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III powinni być starannie monitorowani (EKG) w czasie znieczulenia. Zewnątrzoponowo - szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z hipowolemią (ryzyko pogłębienia hipotensji). Ostrożnie stosować do znieczuleń w obrębie głowy i szyi (ryzyko podania dotętniczego), do znieczulenia pozagałkowego oraz dostawowego, jeśli występuje podejrzenie niedawno przebytego urazu stawu lub staw był poddawany zabiegowi chirurgicznemu. Ze względu na dodatek adrenaliny ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkim lub nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, źle kontrolowaną nadczynnością tarczycy, chorobą wieńcową, blokiem przewodnictwa mięśnia sercowego, niewydolnością naczyń mózgowych, zaawansowaną cukrzycą. Roztwory zawierające adrenalinę szczególnie ostrożnie stosować w obszarach zaopatrywanych przez tętnice końcowe np. palce lub w obszarach o zmniejszonym ukrwieniu z innych powodów. Preparat zawiera pirosiarczan sodu, w związku z czym może powodować reakcje alergiczne.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować we wczesnej ciąży z wyłączeniem sytuacji, gdy korzyści z zastosowanego znieczulenia przewyższają ryzyko. Nie wykazano wpływu bupiwakainy na proces rozrodu u ludzi. Stosowana w dawkach terapeutycznych przenika do mleka matki w małych ilościach, nie stwarzając zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

 • Efekty uboczne

  Działania niepożądane po znieczuleniu mogą być skutkiem działania preparatu miejscowo znieczulającego, fizjologicznej reakcji na blokadę przewodnictwa nerwowego (niedociśnienie, bradykardia), bezpośredniego uszkodzenia nerwu związanego z nakłuciem, pośredniego uszkodzenia związanego z nakłuciem (np. krwiak podtwardówkowy). Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: bardzo często - niedociśnienie, nudności; często - bradykardia, hipertensja, wymioty, parestezje, zawroty głowy, zatrzymanie moczu; niezbyt często - reakcje toksyczne ze strony o.u.n.: drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenie mięśni, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia wymowy; rzadko - neuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych, zapalenie pajęczynówki, zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, depresja oddechowa, podwójne widzenie.

 • Działanie z innymi lekami

  Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących inne miejscowe środki znieczulające lub leki o budowie podobnej do amidowych leków znieczulających np. przeciwarytmiczne ze względu na ryzyko sumowania się efektów toksycznych. Badania interakcji bupiwakainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były przeprowadzane, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność. Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, pochodne sporyszu - ryzyko ciężkiego, długotrwałego nadciśnienia tętniczego oraz powikłań sercowych i naczyniowo-mózgowych. Środki znieczulenia ogólnego, takie jak halotan, enfluran, mogą powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca. Nieselektywne beta-andrenolityki np. propranolol, nasilają wpływ adrenaliny na ciśnienie krwi, co może prowadzić do ciężkiego nadciśnienia i bradykardii.

 • Dawkowanie

  Znieczulenia może wykonywać jedynie odpowiednio wyszkolony lekarz, z zabezpieczeniem w sprzęt i leki do resuscytacji.Dorośli i młodzież od 12 lat. Znieczulenie zewnątrzoponowe: lędźwiowe do zabiegu chirurgicznego - 75-150 mg bupiwakainy (roztwór 0,5%); lędźwiowe do cięcia cesarskiego - 75-150 mg bupiwakainy (roztwór 0,5%); piersiowe do zabiegu chirurgicznego - 12,5-37,5 mg bupiwakainy (roztwór 2,5%), 25-50 mg bupiwakainy (roztwór 0,5%); krzyżowe - 50-75 mg bupiwakainy (roztwór 2,5%), 100-150 mg bupiwakainy (roztwór 0,5%); blokada nerwów obwodowych 50-200 mg bupiwakainy (roztwór 0,5%); znieczulenie nasiękowe, blokady małych nerwów -

 • Uwagi

  W zależności od wielkości dawki leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na funkcje psychiczne, jak również mogą wpływać na funkcje motoryczne i koordynację ruchową.

 • Danych o lekach dostarcza: