Lotensin

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku benazeprylu.

 • Działanie

  Chlorowodorek benazeprylu jest prekursorem substancji czynnej - benazeprylatu, który jest inhibitorem konwertazy angiotensyny. Hamuje wszystkie reakcje wywoływane przez angiotensynę II, tzn. skurcz naczyń krwionośnych, pobudzenie wydzielania aldosteronu oraz zwiększa pojemność minutową serca. Ponadto hamuje rozkład bradykininy, co prawdopodobnie ma istotne znaczenie dla działania hipotensyjnego. Obniża ciśnienie tętnicze krwi we wszystkich okresach nadciśnienia tętniczego, niezależnie od pozycji ciała. Początek działania hipotensyjnego występuje po około 1 h po podaniu doustnym, maksymalne działanie po 2-4 h, działanie utrzymuje się co najmniej przez 24 h po podaniu leku. Podczas wielokrotnego stosowania, maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi występuje zazwyczaj w ciągu tygodnia i utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia. Nagłe odstawienie preparatu nie prowadzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego. Po podaniu doustnym ok. 37% dawki leku ulega wchłonięciu, następnie prekursor ten zostaje szybko przekształcony w farmakologicznie czynny metabolit. Około 95% benazeprylu i benazeprylatu wiąże się z białkami, głównie albuminami. Benazepryl jest w znacznym stopniu metabolizowany, głównym metabolitem jest benazeprylat. Benazepryl jest eliminowany głównie w wyniku biotransformacji, benazeprylat jest wydalany z moczem i z żółcią. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek kinetyka benazeprylatu jest istotnie zmieniona.

 • Wskazania

  Tabl. powl. 5 mg i tabl. powl. 20 mg: leczenie nadciśnienia tętniczego; leczenie wspomagające w zastoinowej niewydolności serca (w klasie II-IV według NYHA). Tabl. powl. 10 mg: leczenie nadciśnienia tętniczego; leczenie wspomagające w zastoinowej niewydolności serca (klasy II-IV według NYHA); postępująca przewlekła niewydolność nerek (klirens kreatyniny 30 do 60 ml/min).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na benazepryl, związki pochodne lub pozostałe składniki preparatu. Nadwrażliwość na inne inhibitory ACE lub pochodne sulfonamidów. Obrzęk naczynioruchowy po podaniu inhibitorów ACE w wywiadzie. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Ciąża. Jednoczesne stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; zaburzeniami czynności wątroby lub chorobą wątroby; hipowolemią lub nadmierną utratą soli (spowodowanymi długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych, dietą ubogosodową, dializą, biegunką lub wymiotami); ciężką niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca lub chorobą naczyń mózgowych (leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza w szpitalu, kontrolować stan ogólny przez pierwsze 2 tyg. leczenia, zmieniać dawkę benazaprylu i (lub) leku moczopędnego pod ścisłą kontrolą lekarską); u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, szczególnie przy nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym (leczenie rozpoczynać od małych dawek i zwiększać dawkę po ścisłą kontrolą lekarską, kontrolować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia); ze zwężeniem zastawki aorty lub innym zwężeniem drogi odpływu z lewej komory; u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem, szczególnie z zaburzeniami czynności nerek w wywiadzie (należy regularnie kontrolować liczbę leukocytów). Należy wyrównać niedobory płynów i (lub) nadmierną utratą soli przed rozpoczęciem leczenia preparatem. Należy unikać stosowania benazaprylu w przypadku wstrząsu kardiogennego i istotnego hemodynamicznie zwężenia odpływu. Ostrożnie stosować u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie; u pacjentów z cukrzycą. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania benazeprylu u pacjentów z niedawno przebytym przeszczepieniem nerki, nie zaleca się stosowania preparatu. Ze względu na ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych u pacjentów poddawanych hemodializie przy użyciu wysokoprzepuszczalnych błon z poliakrylonitrylu, w trakcie aferezy lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu lub podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych), nie należy jednocześnie stosować preparatu. U pacjentów rasy czarnej skuteczność preparatu może być mniejsza a obrzęk naczynioruchowy może występować częściej. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) - w związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Ze względu na zawartość laktozy, u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować preparatu.

 • Ciąża i laktacja

  Lek jest przeciwwskazany w ciąży. Stosowanie inhibitorów ACE w II i III trymestrze ciąży może powodować zaburzenia rozwojowe u płodu i noworodka, w tym niedociśnienie tętnicze, niedorozwój czaszki, bezmocz, niewydolność nerek, małowodzie i zgon. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często (≥1/10): kołatanie serca, objawy ortostatyczne, niespecyficzne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka, nagłe zaczerwienienie twarzy, świąd, nadwrażliwość na światło, częste oddawanie moczu, kaszel, objawy ze strony dróg oddechowych, ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, leukocytów i płytek krwi. Rzadko (≥1/10 000,

 • Działanie z innymi lekami

  Podczas jednoczesnego stosowania benazeprylu i leków przeciwnadciśnieniowych, trójpierścieniowych leków przeciedepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych, leków znieczulających, nitrogliceryny, innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia następuje nasilenie działania hipotensyjnego i może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Podczas leczenia nie należy jednocześnie stosować leków moczopędnych oszczędzających potas (spironolakton, triamteren, amilorid), preparatów potasu lub substytutów soli zawierających potas, ze względu na niebezpieczeństwo hiperkaliemii (w razie konieczności stosowania leczenia skojarzonego należy często kontrolować stężenie potasu we krwi). Leki sympatykomimetyczne osłabiają działanie przeciwnadciśnieniowe benazeprylu. Podczas łącznego stosowania z allopurynolem, prokainamidem, cytostatykami, preparatami immunosupresyjnymi, korytkosteroidami stosowanymi ogólnie lub innymi lekami powodującymi zmiany w obrazie krwi zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych, zwłaszcza leukocytozy i leukopenii. Jednoczesne podawanie z solami litu może powodować zwiększenie stężenia litu we krwi i wystąpienie objawów zatrucia (zaleca się monitorować stężenie litu we krwi); z insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi nasilenie działania hipoglikemizującego (z ryzykiem hipoglikemii). Efekt hipotensyjny leku może być osłabiony w przypadku jednoczesnego podawania indometacyny. Podczas jednoczesnego stosowania z heparyną zwiększa się ryzyko hiperkaliemii, z alkoholem następuje nasilenie działania hipotensyjnego i działania alkoholu. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu renina-angiotensyna-aldosteron w monoterapii.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Nadciśnienie tętnicze. U pacjentów niestosujących tiazydowych leków moczopędnych początkowa dawka wynosi 10 mg raz na dobę, dawkę tę można zwiększyć do 20 mg na dobę, zwykle po upływie 1-2 tyg. U niektórych pacjentów działanie hipotensyjne może być osłabione pod koniec przerwy pomiędzy dawkami, należy wówczas stosować lek w 2 dawkach. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 40 mg w 1-2 dawkach. Jeśli nie uzyska się dostatecznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, można zastosować jednocześnie inny lek hipotensyjny, np. tiazydowy lek moczopędny lub lek blokujący kanał wapniowy (początkowo w małych dawkach). W przypadku wcześniejszego leczenia diuretykami, lek moczopędny należy odstawić 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia preparatem, a następnie podać w razie konieczności; jeżeli nie jest możliwe przerwanie podawania leków moczopędnych, dawkę początkową preparatu należy zmniejszyć do 5 mg na dobę. W niewydolności nerek z klirensem kreatyniny

 • Uwagi

  U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym należy regularnie kontrolować czynność nerek. U pacjentów z postępującą przewlekłą chorobą nerek należy kontrolować stężenie potasu we krwi.

 • Danych o lekach dostarcza: