Letrox

 • Skład

  1 tabl. zawiera 50 µg, 75 µg, 100 µg, 125 µg lub 150 µg lewotyroksyny sodowej.

 • Działanie

  Syntetyczna lewotyroksyna działa identycznie, jak naturalnie występujący hormon wytwarzany w tarczycy. Po częściowej konwersji do liotyroniny, głównie w wątrobie i nerkach, i przeniknięciu do komórek ciała, hormony tarczycy stymulują rozwój, wzrost i metabolizm organizmu. Po podaniu doustnym, na czczo, lewotyroksyna wchłania się w jelicie cienkim w 80%. Procent wchłoniętej dawki zależy od postaci galenowej. Maksymalne stężenie w surowicy krwi jest osiągane po ok. 6 h od podania. Po podaniu doustnym działanie terapeutyczne rozwija się w ciągu 3 do 5 dni. Lewotyroksyna wiąże się z białkami osocza w 99%. Lewotyroksyna jest rozkładana głównie w wątrobie, nerkach, mózgu i mięśniach. Z powodu silnego wiązania z białkami osocza, podczas hemodializy, jest usuwana z organizmu w małych ilościach.

 • Wskazania

  Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Leczenie wola obojętnego. Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną - lewotyroksynę - lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadczynność tarczycy, niezależnie od etiologii. Wyjątek stanowi terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy po osiągnięciu eutyreozy; należy jednak pamiętać, że jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku tyreostatycznego jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

 • Środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem terapii hormonem tarczycy należy wykluczyć lub wprowadzić odpowiednią terapię następujących chorób: niewydolność wieńcowa, niewydolność serca, zaburzenia rytmu (tachyarytmia) - należy szczególnie ostrożnie ustalać lub zwiększać dawkę, aby uniknąć jatrogennej nadczynności tarczycy, może być konieczna częstsza kontrola stężenia hormonów tarczycy; niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy - w przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy, należy wykluczyć jednoczesną niedoczynność kory nadnerczy, jeśli niedoczynność kory nadnerczy zostanie potwierdzona w pierwszej kolejności należy zastosować hydrokortyzon, u kobiet z niedoczynnością tarczycy, w okresie pomenopauzalnym, ze zwiększonym rykiem osteoporozy, należy częściej kontrolować czynność tarczycy w celu uniknięcia zbyt dużych stężeń lewotyroksyny w surowicy krwi; guzki anatomiczne - jeśli istnieje podejrzenie występowania guzków autonomicznych tarczycy, należy przeprowadzać test TRH lub scyntygrafię supresyjną.

 • Ciąża i laktacja

  Rozpoczęte wcześniej leczenie hormonami tarczycy, należy nieprzerwanie prowadzić szczególnie w okresie ciąży i laktacji. Jednoczesne stosowanie lewotyroksyny z lekami tyreostatycznymi, w okresie ciąży, jest przeciwwskazane. Leki tyreostatyczne, w odróżnieniu od lewotyroksyny, mogą przenikać przez barierę łożyska w dawkach oddziaływujących na płód. Równoczesne stosowanie lewotyroksyny wymaga stosowania większych dawek leku tyreostatycznego, co może powodować rozwój niedoczynności tarczycy u płodu. Z tego powodu, w przypadku nadczynności tarczycy w okresie ciąży, dopuszczalne jest jedynie leczenie małymi dawkami leków tyreostatycznych. Z powodu zwiększonego stężenia estrogenów we krwi, w okresie ciąży, u kobiet z niedoczynnością tarczycy, może zwiększać się zapotrzebowanie na lewotyroksynę. W związku z tym, należy kontrolować czynność tarczycy zarówno w trakcie, jak i po okresie ciąży i, jeśli to konieczne, dostosować dawkę leku. Należy unikać przeprowadzania testu supresyjnego u kobiet w ciąży. Ilość hormonów tarczycy wydzielana do mleka kobiecego, nawet w przypadku leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny, nie stanowi dawki wystarczającej dla rozwinięcia nadczynności tarczycy lub hamowania wydzielania TSH u dziecka.

 • Efekty uboczne

  Podczas prawidłowo prowadzonego i kontrolowanego stosowania leku, wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne. Jeśl, bardzo rzadko zalecana dawka nie jest tolerowana lub wystąpiło przedawkowanie leku, szczególnie w przypadku zbyt szybkiego zwiększania dawki na początku leczenia, mogą wystąpić: tachykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenia, bóle wieńcowe, pobudzenie, bezsenność, przewodnienie, zmniejszenie masy ciała, biegunka. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy zmniejszyć dawkę dobową leku lub przerwać jego podawanie na kilka dni. Po ustąpieniu objawów leczenie można wznowić ostrożnie ustalając dawkowanie. Ponadto mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, skurcz oskrzeli i obrzęk krtani; w pojedynczych przypadkach obserwowano wstrząs anafilaktyczny. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku.

 • Działanie z innymi lekami

  Lewotyroksyna może osłabiać działanie hipoglikemiczne insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych, dlatego, szczególnie na początku leczenia należy kontrolować stężenie glukozy w surowicy krwi i jeśli to konieczne dostosować dawkę leków przeciwcukrzycowych. Może nasilać działanie pochodnych kumaryny, ponieważ wypiera leki przeciwzakrzepowe z ich połączeń z białkami osocza - w przypadku jednoczesnego stosowania konieczna jest regularna kontrola koagulogramu i ewentualne zmniejszenie dawki leków przeciwzakrzepowych. W związku z tym, że cholestyramina i kolestypol hamują wchłanianie lewotyroksyny, nie należy ich podawać w ciągu 4-5 h od jej podania. Wchłanianie lewotyroksyny może być osłabione w przypadku jednoczesnego podawania węglanu wapnia, leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających glin oraz soli żelaza. Preparat należy podawać co najmniej na 2 h przed ich przyjęciem. Z powodu dużej zawartości jodu, amiodaron może wywołać zarówno niedoczynność jak i nadczynność tarczycy. Ze względu na ryzyko istnienia guzka autonomicznego, należy szczególnie uważnie kontrolować stan pacjenta w przypadku podejrzenia występowania wola guzkowego. Podanie fenytoiny w szybkim wlewie dożylnym może spowodować zwiększenie stężenia wolnej lewotyroksyny i liotyroniny w surowicy krwi oraz w rzadkich przypadkach może wywołać zaburzenia rytmu serca. Lewotyroksyna może być wypierana z połączeń z białkami surowicy krwi przez salicylany, dikumarol, duże dawki furosemidu (250 mg), klofibrat i inne leki. Propyltiouracyl, glukokortykoidy, β-adrenolityki i środki kontrastujące zawierające jod hamują przekształcanie T4 do T3. Sertralina, chlorochina/proguanil zmniejszają skuteczność lewotyroksyny i zwiększają stężenie TSH w osoczu. Barbiturany i inne leki o mechanizmie działania zwiększającym produkcję enzymów wątrobowych, mogą zwiększać eliminację lewotyroksyny przez wątrobę. Podczas stosowania leków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny oraz w trakcie pomenopauzalnej terapii zastępczej, może się zwiększyć zapotrzebowanie na lewotyroksynę. Produkty sojowe mogą zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny w jelitach. Szczególnie na początku oraz po zakończeniu stosowania diety bogatej w produkty sojowe, może się okazać konieczne ponowne dostosowanie dawki leku.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie badania lekarskiego i wyników testów laboratoryjnych. Niedoczynność tarczycy. Dorośli: dawka początkowa - 25-50 µg na dobę, dawka podtrzymująca - 100-200 µg na dobę (dawkę należy zwiększać o 25-50 µg w 2-4 tygodniowych odstępach). Dzieci: dawka początkowa 12,5-50 µg na dobę, dawka początkowa (noworodki) 25-50 µg na dobę; dawka podtrzymująca (wielkość dawki podtrzymującej, stosowanej przez dłuższy czas, ustalana jest między innymi na podstawie wieku i wagi dziecka): 0-6 miesięcy: 25-50 µg na dobę (10-15 µg/kg mc./dobę); 6-24 miesiące: 50-75 µg na dobę (8-10 µg/kg mc./dobę); 2-10 lat: 75-125 µg na dobę (4-6 µg/kg mc./dobę); 10-16 lat: 100-200 µg na dobę (3-4 µg/kg mc./dobę); >16 lat: 100 -200 µg na dobę (2-3 µg/kg mc./dobę). W przypadku wrodzonej nadczynności tarczycy jak najszybsze rozpoczęcie leczenia jest decydujące dla osiągnięcia normalnego rozwoju psychoruchowego. Wartości standardowe stężenia T4 należy osiągnąć podczas pierwszych 3 do 4 lat życia. Podczas pierwszych 6 mies. życia ocena stężenia T4, jako parametru kontrolnego, jest bardziej wymierna, niż stężenia TSH. Pomimo odpowiedniego dostarczenia T4 normalizacja stężenia TSH może trwać, w pojedynczych przypadkach, do 2 lat. Profilaktyka nawrotu wola: 75-200 µg na dobę. Wole obojętne: 75-200 µg na dobę. Terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy: 50-100 µg na dobę. Po operacji usunięcia tarczycy z powodu złośliwego raka tarczycy: 150-300 µg na dobę. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy: 200 µg na dobę (przez 14 dni do momentu wykonania scyntygramu). U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca i pacjentów z długotrwałą lub ciężką niedoczynnością tarczycy, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej, która następnie powinna być zwiększana powoli w dużych odstępach czasu z jednoczesnym monitorowaniem stężenia hormonów tarczycy. Małe dawki początkowe są również wystarczające w przypadku niewielkiej masy ciała oraz dużego wola guzkowego. Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo, co najmniej 1/2 h przed śniadaniem, popijając odpowiednią ilością wody. Niemowlęta powinny otrzymywać dawkę dobową co najmniej 1/2 h przed pierwszym karmieniem. Tabletki należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody, a powstałą w ten sposób zawiesinę podać z odpowiednią ilością płynów. Tabl. muszą być rozpuszczane bezpośrednio przed podaniem. W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu złośliwego raka tarczycy, leczenie trwa zazwyczaj przez całe życie; w przypadku wola obojętnego i profilaktyki nawrotu wola leczenie trwa kilka mies. lub lat, a nawet do końca życia; w terapii wspomagającej leczenie nadczynności tarczycy czas trwania leczenia zależy od długości leczenia tyreostatycznego.

 • Danych o lekach dostarcza: