Haloperidol WZF

 • Skład

  1 tabl. zawiera 1 mg lub 5 mg haloperydolu; tabl. zawierają laktozę. 1 ml (20 kropli) roztworu zawiera 2 mg haloperydolu; krople zawierają parahydroksybenzoesan metylu (E218) i parahydroksybenzoesan propylu (E216).

 • Działanie

  Leki przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych butyrofenonu. Haloperydol jest silnym antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów dopaminergicznych. Wykazuje właściwości antycholinergiczne, wiąże się również z receptorami opioidowymi. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi 44-74% (tabl.) i 38-86% (krople); szeroki zakres biodostępności jest prawdopodobnie związany z osobniczymi różnicami dotyczącymi wchłaniania z układu pokarmowego oraz nasilenia metabolizmu pierwszego przejścia. W ok. 92% wiąże się z białkami osocza. Przenika przez barierę krew-mózg oraz do mleka kobiecego. Jest metabolizowany w procesie glukuronizacji oraz oksydatywnej dealkilacji (z udziałem CYP3A4 i CYP2D6). T0,5 wynosi ok. 20 h.

 • Wskazania

  Dorośli: schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi; inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne; mania i hipomania; zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i skłonność do samouszkodzeń u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu; wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego; oporna na leczenie czkawka; niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku; zespół Gillesa de la Tourette'a i tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie. Dzieci: zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość; zespół Gillesa de la Tourette'a; schizofrenia dziecięca.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany śpiączkowe. Zahamowanie czynności OUN. Uszkodzenie zwojów podstawy mózgu. Choroba Parkinsona. Zaburzenia serca o znaczeniu klinicznym, np. niedawno przebyty ostry zawał serca, niewyrównana niewydolność serca, arytmie leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, wydłużenie odstępu QTc, arytmia komorowa lub torsade de pointes w wywiadzie, bradykardia, blok serca IIst. i IIIst. i niewyrównana hipokaliemia. Nie stosować jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT.

 • Środki ostrożności

  Nie stosować haloperydolu u dzieci w wieku

 • Ciąża i laktacja

  Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu; podana dawka leku powinna być jak najmniejsza, a czas leczenia jak najkrótszy. Noworodki narażone na działanie leku in utero powinny być dokładnie obserwowane (mogą wystąpić objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, których ciężkość i czas trwania po urodzeniu może być różna; istnieją doniesienia o pobudzeniu, wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym, drżeniach, senności, niewydolności oddechowej, a także o zaburzeniach ssania). Haloperydol przenika do mleka kobiecego i może powodować objawy pozapiramidowe u dzieci karmionych piersią - należy rozważyć zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: pobudzenie, bezsenność, zaburzenia pozapiramidowe, hiperkineza, ból głowy. Często: depresja, zaburzenia psychiczne, dyskinezy późne, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, dystonia, dyskineza, akatyzja, spowolnienie ruchowe, hipokineza, hipertonia, senność, maskowatość twarzy, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie, zaparcie, suchość w ustach, nadmierne wydzielanie śliny, nudności, wymioty, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, wysypka, zatrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często: leukopenia, reakcje nadwrażliwości, splątanie, zmniejszenie libido, utrata libido, niepokój, drgawki, parkinsonizm, akineza, objaw koła zębatego, sedacja, mimowolne skurcze mięśni, zamazane widzenia, tachykardia, bezdech, zapalenie wątroby, żółtaczka, reakcje nadwrażliwości na światło, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, kręcz szyi, drżenie mięśniowe, skurcze mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa, brak miesiączki, bolesne miesiączkowanie, mlekotok, dyskomfort w obrębie piersi, ból piersi, zaburzenia chodu, hipertermia, obrzęk. Rzadko: hiperprolaktynemia, zaburzenia ruchowe, złośliwy zespół neuroleptyczny, oczopląs, skurcz oskrzeli, szczękościsk, fascykulacje, krwotok miesiączkowy, zaburzenia menstruacji, zaburzenia seksualne, wydłużenie odstępu QT w obrazie EKG. Częstość nieznana: agranulocytoza, neutropenia, pancytopenia, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hipoglikemia, migotanie komór, torsade de pointes, częstoskurcz komorowy, skurcze dodatkowe, obrzęk krtani, skurcz krtani, ciężka niewydolność wątroby, cholestaza, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, złuszczające się zapalenie skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, zespół odstawienia leku u noworodka, ginekomastia, priapizm, nagły zgon, obrzęk twarzy, hipotermia. Notowano przypadki zatrzymania serca po podaniu haloperydolu. Odnotowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (w tym przypadki zatoru tętnicy płucnej oraz przypadki zakrzepicy żył głębokich) związanej ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwpsychotycznymi. Nie stosować jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, dizopyramid, prokainamid), klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid), niektóre leki przeciwbakteryjne (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina), niektóre czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. maprotylina), inne leki neuroleptyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertyndol), niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna), cyzapryd, bretylium, niektóre przeciwmalaryczne (np. chinina i meflochina). Należy unikać stosowania z lekami moczopędnymi, szczególnie powodującymi hipokaliemię; w razie konieczności należy zastosować leki moczopędne oszczędzające potas. Leki będące substratami lub inhibitorami izoenzymów CYP3A4 lub CYP2D6, takie jak: itrakonazol, buspiron, wenlafaksyna, alprazolam, fluwoksamina, chinidyna, fluoksetyna, sertralina, chloropromazyna i prometazyna mogą zwiększać stężenie haloperydolu we krwi. Inhibitory metaboliczne (ketokonazol i paroksetyna) znacznie zwiększają stężenie haloperydolu we krwi, nasilając jego działania niepożądane (obserwowano zwiększenie odstępu QTc oraz objawy zespołu pozapiramidowego) - może być konieczne zmniejszenie dawki haloperydolu w trakcie takiej terapii skojarzonej. Karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna zmniejszają stężenie haloperydolu we krwi - może być konieczne zwiększenie dawki haloperydolu w trakcie takiej terapii skojarzonej; po zaprzestaniu leczenia skojarzonego z użyciem tych leków, może być konieczne ponowne dostosowanie dawek haloperydolu. Walproinian, który hamuje proces glukuronizacji, nie wpływa na stężenie haloperydolu we krwi. Haloperydol nasila działanie leków hamujących o.u.n. (leki nasenne, uspokajające, opioidowe leki przeciwbólowe) oraz alkoholu. Nasila działanie na o.u.n. w przypadku jednoczesnego stosowania metyldopy. Może działać przeciwstawnie do adrenaliny i innych leków sympatykomimetycznych oraz odwracać działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi - leków blokujących receptory adrenergiczne, takich jak guanetydyna. Może osłabiać działanie lewodopy. Hamuje eliminację trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, zwiększając ich stężenie we krwi. Haloperydol jest inhibitorem CYP2D6. Może nasilać neurotoksyczność litu - jeżeli jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę haloperydolu, natomiast stężenie litu monitorować i utrzymywać

 • Dawkowanie

  Doustnie, indywidualnie, zależnie od wieku pacjenta i stopnia zaawansowania choroby. U pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych lub u których wystąpiły działania niepożądane po zastosowaniu leków neuroleptycznych należy zmniejszyć dawkę o połowę, a następnie stopniowo zwiększać do osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki haloperydolu. Dorośli. Schizofrenia, inne psychozy, mania i hipomania, zaburzenia zachowania, pobudzenie psychoruchowe, zachowanie gwałtowne i impulsywne: dawka początkowa przy umiarkowanych objawach wynosi 1,5-3 mg 2-3 razy na dobę, w przypadku nasilonych objawów lub u pacjentów niereagujących na lek dawka początkowa wynosi 3-5 mg 2-3 razy na dobę (pacjenci ze schizofrenią niereagujący na lek mogą wymagać dawki do 30 mg na dobę); leczenie podtrzymujące (po opanowaniu objawów, należy stopniowo zmniejszać dawkę do najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej) - zazwyczaj 5-10 mg na dobę. Niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku: dawka początkowa - 1,5-3 mg 2-3 razy na dobę, dawka podtrzymująca - 1,5-30 mg na dobę. Zespół Gillesa de la Tourette'a, tiki, oporna na leczenie czkawka: dawka początkowa - 1,5 mg 3 razy na dobę, dawka podtrzymująca w zespole Gillesa de la Tourette'a - 10 mg na dobę. Dzieci >3 lat. Zaburzenia zachowania, schizofrenia dziecięca: całkowita dawka dobowa wynosi 0,025-0,05 mg/kg mc. na dobę (połowę tej dawki należy podać rano, a drugą wieczorem); nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę. Zespół Gillesa de la Tourette'a: zwykle dawka podtrzymująca wynosi do 10 mg na dobę. Sposób podawania. Nierozcieńczony preparat w postaci kropli powoduje podrażnienie błony śluzowej, dlatego należy dokładnie odmierzoną ilość leku rozcieńczyć w wodzie lub soku. Nie rozcieńczać w kawie ani herbacie.

 • Uwagi

  Po zastosowaniu haloperydolu może wystąpić nadmierne uspokojenie oraz zaburzenia czujności, szczególnie w początkowym okresie stosowania leku w dużych dawkach, co może nasilać alkohol i inne leki działające hamująco na OUN - należy poinformować pacjenta, aby powstrzymał się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych podczas stosowania leku, aż do czasu ustalenia wrażliwości na haloperydol. Lek należy odstawiać stopniowo.

 • Danych o lekach dostarcza: