Fraxodi

 • Skład

  1 ampułko-strzykawka 0,6 ml zawiera 11 400 j.m. AXa; 1 ampułko-strzykawka 0,8 ml zawiera 15 200 j.m. AXa; 1 ampułko-strzykawka 1,0 ml zawiera 19 000 j.m. AXa nadroparyny wapniowej.

 • Działanie

  Preparat zawiera nadroparynę wapniową, która jest heparyną drobnocząsteczkową otrzymaną przez depolimeryzację standardowej heparyny. Składa się ona z glikozaminoglikanów o średniej masie cząsteczkowej 4 300 daltonów. Charakteryzuje się dużą aktywnością anty-Xa i małą aktywnością anty-IIa. Preparat działa przeciwzakrzepowo poprzez oddziaływanie na proteazy serynowe układu krzepnięcia, przede wszystkim opóźniając wytwarzanie trombiny i neutralizując już wytworzoną trombinę. W porównaniu do standardowej heparyny posiada większą aktywność fibrynolityczną, wywołuje mniej interakcji z płytkami krwi i podawany w zwykłych dawkach nie zmienia znacząco wyników badań krzepnięcia. Ponadto, dzięki mniejszemu wiązaniu się z komórkami śródbłonka, ma dłuższy okres półtrwania i dłuższą osoczową aktywność anty-Xa. Nadroparyna wydalana jest głównie przez nerki. Po podaniu podskórnym maksymalna aktywność w osoczu występuje po 3 h. Po wielokrotnym podaniu podskórnym T0,5 wynosi około 8-10 h. Aktywność anty-Xa utrzymuje się co najmniej przez 18 h od momentu wstrzyknięcia. Biodostępność wynosi 98%.

 • Wskazania

  Leczenie zakrzepicy żył głębokich.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na nadroparynę lub pozostałe składniki preparatu. Małopłytkowość zależna od nadroparyny w wywiadzie. Czynne krwawienie lub ryzyko wystąpienia krwawienia w związku z zaburzeniami hemostazy, z wyjątkiem tych zależnych od rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), niewywołanego przez heparynę. Zmiany organiczne zagrażające krwawieniem, takie jak czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Krwotoczny incydent naczyniowo-mózgowy. Ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny

 • Środki ostrożności

  U pacjentów z małopłytkowością w wywiadzie wywołaną przez heparynę, należy rozważyć, czy stosować nadroparynę (należy wtedy monitorować stan pacjenta i oznaczać liczbę płytek krwi co najmniej raz na dobę, a w razie wystąpienia małopłytkowości, należy natychmiast przerwać podawanie nadroparyny). W przypadku wystąpienia małopłytkowości w trakcie leczenia heparyną, należy rozważyć jej zastąpienie lekiem przeciwzakrzepowym z innej grupy. W przypadku braku możliwości i bezwzględnej konieczności stosowania heparyny, nalży rozważyć podanie innej heparyny drobnocząsteczkowej (należy wtedy monitorować stan pacjenta i oznaczać liczbę płytek krwi co najmniej raz na dobę i prowadzić leczenie jak najkrócej). W przypadku diagnozowania małopłytkowości wywołanej przez heparynę testy agregacji płytek krwi in vitro mają ograniczoną wartość. Małopłytkowość może być związana z zakrzepicą tętniczą lub żylną. Należy rozważyć takie rozpoznanie w następujących przypadkach: małopłytkowość, jakiekolwiek znaczące zmniejszenie liczby płytek krwi (30-50% wartości początkowej), narastanie zakrzepicy mimo podawania leku, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, wystąpienie zakrzepicy w przebiegu leczenia (w tych przypadkach konieczne jest przerwanie leczenia nadroparyną). Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, występującą w przeszłości chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub inną chorobą zagrażającą krwawieniem, zaburzeniami naczyniowymi siatkówki lub naczyniówki, u osób w podeszłym wieku oraz w okresie pooperacyjnym po zabiegach chirurgicznych w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego i oczu. Ostrożnie stosować w przypadku zwiększonego ryzyka hiperkaliemii (cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, wcześniej występująca kwasica metaboliczna, zwiększone stężenie potasu we krwi, jednoczesne stosowanie leków, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, np. inhibitory ACE, NLPZ). U pacjentów poddawanych znieczuleniu zewnątrzoponowemu lub rdzeniowemu, ryzyko krwiaków nadtwardówkowych lub rdzeniowych zwiększa się podczas jednoczesnego podawania NLPZ, leków zapobiegających agregacji płytek krwi, leków przeciwzakrzepowych, albo w przypadku nakłucia lędźwiowego powodującego uraz lub wykonywanego wielokrotnie. O jednoczesnym zastosowaniu znieczulenia zewnątrzoponowego lub rdzeniowego i leczenia przeciwzakrzepowego należy zdecydować po ocenie korzyści i ryzyka u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe i u pacjentów, u których zaplanowano zabieg ze znieczuleniem rdzeniowym lub zewnątrzoponowym. W przypadku wykonywania nakłucia lędźwiowego, znieczulenia rdzeniowego lub zewnątrzoponowego należy zachować co najmniej 12 h odstępu pomiędzy podaniem nadroparyny w dawce profilaktycznej lub 24 h odstępu w dawce leczniczej, a wprowadzeniem lub usunięciem cewnika lub igły. W przypadku pacjentów z zaburzeniami nerek, można rozważyć większe odstępy. Nie należy podawać kolejnej dawki przed upływem co najmniej 4 h od usunięcia cewnika. Ponowne podanie nadroparyny należy opóźnić do zakończenia zabiegu chirurgicznego. W przypadku wystąpienia znaczącego lub widocznego krwawienia podczas wprowadzania cewnika, o rozpoczęciu/kontynuowaniu leczenia heparyną, należy zdecydować po ocenie korzyści i ryzyka. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego, innych salicylanów, NLPZ i leków przeciwpłytkowych w profilaktyce lub leczeniu zaburzeń zakrzepowo-zatorowych i zapobieganiu wykrzepiania podczas hemodializy nie jest zalecane, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawień. W przypadku gdy nie można tego uniknąć, należy zastosować ścisły nadzór kliniczny i laboratoryjny. W badaniach klinicznych dotyczących leczenia niestablinej dławicy piersiowej i zawału serca bez załamka Q, nadroparyna była stosowana jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawce do 325 mg na dobę. Osłonka na igłę ampułko-strzykawki może zawierać gumę z naturalnego suchego kauczuku (lateksu), która może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na lateks. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

 • Ciąża i laktacja

  Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego lub toksycznego na płód. Jednak obecnie dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące przenikania nadroparyny przez łożysko u kobiet w ciąży. Z tego względu, nie zaleca się stosowania jej u kobiet w ciąży, chyba że spodziewane korzyści terapeutyczne przeważają możliwe ryzyko. Nie ma wystarczających informacji na temat przenikania leku do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się podawania preparatu kobietom karmiącym piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: krwawienia o różnej lokalizacji, w tym przypadki krwiaków rdzeniowych (częstsze u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka), małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku (w niektórych przypadkach mogą się pojawić twarde grudki, zanikające po kilku dniach - nie świadczą one jednak o krystalizacji heparyny). Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi, reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko: małopłytkowość (w tym wywołana przez heparynę), trombocytoza, wysypka, pokrzywka, rumień, świąd, zwapnienie w miejscu wstrzyknięcia (występuje częściej u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej, np. w niektórych przypadkach przewlekłej niewydolności nerek). Bardzo rzadko: eozynofilia (przemijająca po przerwaniu leczenia), reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne), reakcja rzekomoanafilaktyczna, przemijająca hiperkaliemia związana z indukowanym heparyną hamowaniem wydzielania aldosteronu, priapizm, martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia (poprzedza ją plamica lub naciekowe albo bolesne wykwity rumieniowe ze współistniejącymi, lub nie, objawami ogólnymi - w tym przypadku lek należy odstawić).

 • Działanie z innymi lekami

  Kwas acetylosalicylowy (lub inne salicylany), NLPZ, leki przeciwpłytkowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia - nie zaleca się stosowania tych leków z nadroparyną. Zachować ostrożność podczas stosowania z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie i dekstranem. W przypadku rozpoczynania leczenia doustnym lekiem przeciwzakrzepowym u pacjentów otrzymujących nadroparynę, leczenie nadroparyną należy kontynuować do czasu osiągnięcia docelowej wartości INR.

 • Dawkowanie

  Podskórnie (w fałd skóry brzucha lub udo). Leczenie zakrzepicy żył głębokich. Preparat należy podawać raz na dobę, zazwyczaj przez okres 10 dni. Dawkę należy dostosować do masy ciała pacjenta (w oparciu o przelicznik 171 j.m. anty-Xa/kg mc): mc.

 • Uwagi

  W czasie stosowania nadroparyny należy regularnie kontrolować liczbę płytek krwi. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się ocenę czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia. Zaleca się monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii.

 • Danych o lekach dostarcza: