Fluorescite

 • Skład

  1 fiolka (5 ml) zawiera 500 mg fluoresceiny w postaci soli sodowej. Preparat zawiera sód w ilości do 1,45% (ok. 3,15 mmol) na dawkę.

 • Działanie

  Barwnik diagnostyczny stosowany do uwidaczniania naczyń krwionośnych dna oka w angiografii siatkówki i naczyniówki oka. Po podaniu dożylnym (w obrębie dołu łokciowego) fluoresceina pojawia się w tętnicy centralnej oka w ciągu 7-14 s. Metabolizowana jest szybko do monoglukuronianu. Fluoresceina i jej metabolity eliminowane są na drodze wydalania nerkowego.

 • Wskazania

  Diagnostyka angiograficzna dna oka.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na fluoresceinę i inne składniki preparatu. Preparat nie powinien być wstrzykiwany dokanałowo ani dotętniczo.

 • Środki ostrożności

  U pacjentów w podeszłym wieku z chorobami współistniejącymi, takimi jak choroby serca i naczyń, cukrzyca oraz jednocześnie stosujących wiele leków należy rozważyć stosunek korzyści i ryzyka związanego z wykonaniem zabiegu angiografii. Przed wykonaniem angiografii u każdego pacjenta należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący chorób sercowo naczyniowych, alergii lub jednocześnie stosowanych leków takich jak leki β-adrenolityczne (także krople do oczu). Jeżeli konieczne jest badanie pacjenta leczonego lekami β-adrenolitycznym (także kroplami do oczu), należy wykonać je pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w zakresie resuscytacji. Leki β-adrenolityczne mogą zmniejszać naczyniowe reakcje kompensacyjne na wstrząs anafilaktyczny i zmniejszać skuteczność adrenaliny w przypadkach zapaści sercowo-naczyniowej. W przypadku poważnych reakcji nietolerancji podczas pierwszej angiografi, należy ocenić korzyści z dodatkowej angiografii fluoresceinowej w stosunku do ryzyka ciężkiej reakcji nadwrażliwości (w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym). Reakcje nietolerancji zdarzają się częściej u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły działania niepożądane (inne niż nudności i wymioty) po wstrzyknięciu fluoresceiny lub u pacjentów z alergią w wywiadzie (pokrzywka pokarmowa lub polekowa, astma, wyprysk, alergiczny nieżyt nosa). Śródskórne testy skórne nie są wiarygodne w przewidywaniu tych reakcji nietolerancji, a stosowanie testów może być niebezpieczne. Aby postawić rozpoznanie, należy skorzystać z konsultacji lekarza alergologa. Można przeprowadzić premedykację (doustne leki antyhistaminowe blokujące receptory H1, a następnie glikokortykosteroidy), ale ryzyko ciężkich działań niepożądanych pozostaje. Reakcje niepożądane występują jednak sporadycznie, dlatego nie zaleca się stosowania opisanej premedykacji u wszystkich pacjentów. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości należy: dokładnie monitorować pacjenta w trakcie badania oraz przez co najmniej 30 min po nim; utrzymać wkłucie do żyły przez co najmniej 5 min (możliwość bezzwłocznego leczenia ciężkich działań niepożądanych); dysponować odpowiednimi środkami do resuscytacji (drugie wkłucie do żyły). Należy unikać przedostania fluoresceiny poza naczynie krwionośne, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenie okolicznych tkanek (silny ból ręki utrzymujący się przez kilka godzin, martwica wilgotna skóry, zapalenie żył powierzchniowych) - w razie wystąpienia wynaczynienia przerwać wstrzykiwanie. Jeżeli w ciągu 36 h od wstrzyknięcia fluoresceiny zostanie wykonane badanie radiologiczne, uzyskane silne zobrazowanie narządów wydzielniczych może prowadzić do błędnych interpretacji. Preparatu nie należy stosować u pacjentów do 18 lat, ponieważ jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone. Zawartość sodu (ok. 3,15 mmol na dawkę) należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

 • Ciąża i laktacja

  Unikać stosowania w ciąży. Po podaniu ogólnoustrojowym fluoresceina sodowa przenika do mleka ludzkiego - nie należy karmić piersią przez 7 dni po wykonaniu angiografii fluoresceinowej.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: nudności. Często: omdlenie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, świąd, wynaczynienie. Niezbyt często: reakcja nadwrażliwości, dysfazja, parestezje, zawroty głowy, ból głowy, zakrzepowe zapalenie żył, kaszel, uczucie ściskania w gardle, ból w jamie brzusznej, pokrzywka, ból, uczucie gorąca. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie, wstrząs, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, drgawki, dławica piersiowa, bradykardia, tachykardia, nadciśnienie, skurcz naczyń, rozszerzenie naczyń, bladość, uderzenia gorąca, zatrzymanie czynności oddechowej, obrzęk płuc, astma, obrzęk krtani, duszność, kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa. Częstość nieznana: incydent naczyniowo-mózgowy, niewydolność kręgowo-podstawna, utrata świadomości, drżenie, niedoczulica, zaburzenia smaku, zawał serca, podrażnienie gardła, odruchy wymiotne, wysypka, zimne poty, wyprysk, rumień, nadmierna potliwość, żółtawe przebarwienie skóry (zazwyczaj ustępuje w ciągu 6-12 h), ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie. Może wystąpić jasnożółte zabarwienie moczu (zazwyczaj ustępuje w ciągu 24-36 h).

 • Działanie z innymi lekami

  Substancje hamujące lub konkurujące z aktywnym transportem anionów organicznych (np. probenecyd) mogą zaburzać układowy profil farmakokinetyczny fluoresceiny. Jednoczesne stosowanie z lekami β-adrenolitycznymi (w tym z kroplami do oczu) może prowadzić do poważnych reakcji anafilaktycznych. Leki β-adrenolityczne mogą osłabiać reakcję kompensacji naczyniowej w szoku anafilaktycznym oraz zmniejszać skuteczność adrenaliny w zapaści sercowo-naczyniowej, która może wymagać intensywnego leczenia farmakologicznego, a nawet zabiegów resuscytacyjnych. Aby uniknąć niezgodności fizycznych, preparatu nie wolno podawać jednocześnie z innymi roztworami do wstrzyknięć o kwaśnym pH (leki przeciwhistaminowe) przez ten sam dostęp dożylny.

 • Dawkowanie

  Dożylnie. Preparat powinien być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowanych lekarzy, biegłych w wykonywaniu i interpretowaniu angiografii fluoresceinowej. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 5 ml preparatu podaje się szybko (zwykle 1 ml/s) do żyły w obrębie dołu łokciowego, uważając aby roztwór nie przedostał się poza żyłę. Luminescencja zwykle pojawia się w naczyniach siatkówki i naczyniówki po 7-14 s. W przypadku stosowania urządzeń obrazujących o dużej czułości (np. skaningowego oftalmoskopu laserowego) dawka powinna być zmniejszona do 2 ml. U pacjentów z niewydolnością nerek (filtracja kłębuszkowa

 • Uwagi

  W ciągu 3-4 dni po podaniu preparatu wyniki niektórych badań krwi i moczu mogą być zmienione. Po podaniu fluoresceiny do czasu powrotu ostrości widzenia do normy nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

 • Danych o lekach dostarcza: