Ebrantil

 • Skład

  5 ml roztworu zawiera 25 mg urapidylu w postaci chlorowodorku.

 • Działanie

  Preparat o działaniu hipotensyjnym. Obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi przez zmniejszenie oporu obwodowego. Urapidyl działa ośrodkowo i obwodowo. Obwodowo: blokuje głównie postsynaptyczne receptory a1 i w ten sposób hamuje zwężające naczynia działanie katecholamin. Ośrodkowo: moduluje aktywność ośrodków regulacji krążenia, zapobiegając odruchowemu pobudzeniu lub hamowaniu układu współczulnego. Wiąże się z białkami osocza w 80%. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem w 50-70% (15% w postaci niezmienionej) i kałem, głównie w postaci metabolitów. T0,5 po szybkim podaniu dożylnym wynosi 2,7 h. U pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek objętość dystrybucji i klirens są zmniejszone a okres półtrwania wydłużony.

 • Wskazania

  Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne. Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zwężenie cieśni aorty lub przetoka tętniczo-żylna (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do hemodializ).

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością serca, której przyczyną jest uszkodzenie mechaniczne (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej), z zatorowością tętnicy płucnej lub zaburzoną czynnością serca z przyczyn okołosercowych, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (konieczne może być zmniejszenie dawki leku). U pacjentów w podeszłym wieku ze względu zmienioną wrażliwość należy stosować początkowo mniejsze dawki. Jeśli podano wcześniej inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, należy czekać na uwidocznienie wpływu podanego produktu na wartość ciśnienia, a następnie odpowiednio zmniejszyć dawkowanie urapidylu (nadmiernie szybki spadek ciśnienia krwi może prowadzić do bradykardii lub zatrzymania akcji serca). Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną. Bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie zostało ustalone.

 • Ciąża i laktacja

  Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniami dla płodu. Badania na zwierzętach nie wykazały dotychczas szkodliwego wpływu na płód. Nie wiadomo, czy urapidil przenika do mleka kobiecego, dlatego w czasie leczenia nie należy karmić piersią.

 • Efekty uboczne

  Często: nudności, ból i zawroty głowy. Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia lub bradykardia, uczucie ucisku za mostkiem, duszność, objawy przypominające dusznicę bolesną, hipotonia ortostatyczna, wymioty, zmęczenie, niemiarowa akcja serca, nagłe pocenie się. Rzadko: priapizm, przekrwienie błony śluzowej nosa, reakcje nadwrażliwości (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka). Bardzo rzadko: niepokój, zmniejszenie liczby płytek krwi. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

 • Działanie z innymi lekami

  Leki α-adrenolityczne, leki rozszerzające naczynia, inne leki hipotensyjne oraz alkohol mogą nasilać działanie preparatu. Równoczesne stosowanie cymetydyny może spowodować wzrost stężenia urapidylu we krwi o 15%. Ze względu na brak danych nie należy stosować łącznie z inhibitorami ACE.

 • Dawkowanie

  Dożylnie. Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne: 10-50 mg preparatu we wstrzyknięciu dożylnym z jednoczesnym monitorowaniem ciśnienia krwi; obniżenie ciśnienia następuje zwykle w ciągu 5 min.; w zależności od reakcji pacjenta dawkę można powtórzyć. W celu utrzymania poziomu ciśnienia uzyskanego po wstrzyknięciu we wlewie podaje się 250 mg preparatu w 500 ml 0,9% NaCl, 5% lub 10% glukozy (szybkość wlewu: średnio 9 mg/h w zależności od reakcji pacjenta na lek); jeśli dawkę podtrzymującą podaje się przy użyciu pompy infuzyjnej, to 100 mg preparatu należy rozpuścić w 0,9% NaCl, 5% lub 10% glukozy tak, aby otrzymać 50 ml roztworu; maks. stężenie urapidylu w roztworze infuzyjnym nie może być większe niż 4 mg/ml; zalecana początkowa szybkość podawania wynosi 2 mg/min. Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu: 25 mg preparatu we wstrzyknięciu dożylnym; jeśli po 2 min. nastąpi obniżenie ciśnienia, należy utrzymać ciśnienie na zmniejszonym poziomie za pomocą wlewu ciągłego (6 mg urapidylu przez 1-2 min., następnie dawkę należy zmniejszyć); jeśli po 2 min. nie nastąpi obniżenie ciśnienia, należy podać 25 mg preparatu we wstrzyknięciu dożylnym. Jeśli po drugiej dawce po 2 min. nastąpi obniżenie ciśnienia, to należy utrzymać ciśnienie na zmniejszonym poziomie za pomocą wlewu ciągłego (6 mg urapidylu przez 1-2 min., następnie dawkę należy zmniejszyć); jeśli po 2 min. nie nastąpi obniżenie ciśnienia należy podać 50 mg preparatu we wstrzyknięciu dożylnym. Jeśli po trzeciej dawce preparatu nastąpi obniżenie ciśnienia, to należy utrzymać ciśnienie na zmniejszonym poziomie za pomocą wlewu ciągłego (6 mg urapidylu przez 1-2 min., następnie dawkę należy zmniejszyć). Podczas podawania preparatu pacjent musi znajdować się w pozycji leżącej. Kuracja preparatem może trwać 7 dni; leczenie może być powtórzone w przypadku ponownego podwyższenia ciśnienia krwi.

 • Uwagi

  Ze względu na możliwe działania niepożądane preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w ruchu.

 • Danych o lekach dostarcza: