Cyclonamine

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu.

 • Działanie

  Etamsylat jest syntetycznym lekiem przeciwkrwotocznym wywierającym działanie ochronne na naczynia krwionośne. Działa na pierwszą fazę hemostazy. Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia i zmniejszenie utraty krwi. Etamsylat nie powoduje zwężenia naczyń, nie wpływa na fibrynolizę i nie zmienia plazmatycznych czynników krzepnięcia. Po podaniu dożylnym lub domięśniowym 500 mg etamsylatu, maksymalne stężenie w osoczu (30-50 µg/ml) jest osiągane po około 1 h. Wiąże się z białkami osocza w 90%. Przenika przez barierę łożyskową, podobne stężenia we krwi matki i krwi pępowinowej. Etamsylat jest metabolizowany w niewielkim stopniu i w 80% wydalany z moczem w formie niezmienionej. Około 85% dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 h. T0,5 wynosi średnio 2 h.

 • Wskazania

  Zapobieganie krwawieniom naczyniowym przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych wymagających ostrożności lub na tkankach bogato unaczynionych w: otolaryngologii; ginekologii i położnictwie: przed zabiegami i po nich, po porodzie i poronieniu; urologii: w krwawieniach z układu moczowego; stomatologii: po ekstrakcji zębów z następowym obfitym krwawieniem; okulistyce: przed zabiegiem przeszczepienia rogówki, usuwania zaćmy i przed operacjami odwarstwienia siatkówki; chirurgii plastycznej lub naprawczej. Leczenie krwawień naczyniowych, niezależnie od ich umiejscowienia i przyczyny. Profilaktyka krwotoków okołokomorowych (krwawienia do mózgu w bezpośrednim sąsiedztwie komór mózgu) u niemowląt o małej masie urodzeniowej (< 1,5 kg).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na etamsylat lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra porfiria. Astma oskrzelowa.

 • Środki ostrożności

  Stosować ostrożnie u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem lub niedociśnieniem tętniczym, z powodu ryzyka nagłego zmniejszenia ciśnienia tętniczego po podaniu pozajelitowym. Preparat zawiera przeciwutleniacze - siarczyn sodu i pirosiarczyn sodu, które mogą powodować reakcje alergiczne. Lek uznaje się za "wolny od sodu" gdyż zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) sodu na dawkę.

 • Ciąża i laktacja

  Zachować szczególną ostrożność w stosowaniu preparatu u kobiet w ciąży. Kobiety nie powinny karmić piersią, gdyż brak danych dotyczących przenikania etamsylatu do mleka kobiet karmiących.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: bóle głowy; gorzki smak, nudności, wymioty; wysypka; bóle lędźwiowo-krzyżowe. Bardzo rzadko: ryzyko zatorów tętnic; ostra porfiria, reakcje alergiczne. Reakcje alergiczne mogą przybierać formę wstrząsu anafilaktycznego i prowadzić do napadów astmy stwarzających zagrożenie dla życia, jednak ich prawdopodobieństwo jest niewielkie. Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze.

 • Działanie z innymi lekami

  Siarczyny występujące w preparacie unieczynniają witaminę B1. Wielkocząsteczkowe roztwory uzupełniające objętość osocza (np. dekstran) powinny być stosowane po podaniu preparatu.

 • Dawkowanie

  Domięśniowo lub dożylnie. Dorośli i młodzież: przed zabiegiem chirurgicznym: 250-500 mg (1-2 ampułki) dożylnie lub domięśniowo na 1 h przed zabiegiem; podczas zabiegu chirurgicznego: 250-500 mg (1-2 ampułki) dożylnie, w razie potrzeby powtórzyć; po zabiegu chirurgicznym: 250-500 mg (1-2 ampułki) co 4-6 h, tak długo, jak istnieje niebezpieczeństwo krwotoku; nagłe przypadki, w zależności od stopnia ciężkości przypadku: 250-500 mg (1-2 ampułki) domięśniowo lub dożylnie, następnie co 4-6 h, tak długo jak istnieje niebezpieczeństwo krwotoku; leczenie miejscowe: kompres nasączyć zawartością ampułki i przykryć nim miejsce krwawienia, po usunięciu zęba lub zębodołu włożyć nasączony tampon, w razie potrzeby powtórzyć, można jednocześnie zastosować leczenie doustne i pozajelitowe. Dzieci: połowa dawki dorosłych. Neonatologia: 10 mg/kg mc. domięśniowo w ciągu 2 h po urodzeniu się dziecka, następnie co 6 h przez 4 dni. Zachować ostrożność u osób z niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

 • Danych o lekach dostarcza: