Ancotil

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 10 mg flucytozyny. Preparat zawiera sód (138 mmol/l).

 • Działanie

  Lek przeciwgrzybiczy. Pod wpływem deaminazy cytozyny, wrażliwe na lek grzyby przekształcają flucytozynę do 5-fluorouracylu, który jest następnie wbudowywany w kwasy rybonukleinowe. Lek działa przeciwko określonym gatunkom grzybów, a zwłaszcza przeciwko drożdżakom Cryptococcus neoformans i Candida spp. oraz przeciwko grzybom wywołującym chromoblastomikozę. Flucytozyna nie wiąże się z białkami osocza. Jej stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz płynie otrzewnowym wynosi ok. 75% stężenia w surowicy. T0,5 u osób z prawidłową czynnością nerek wynosi 3-6 h (u wcześniaków 6-7 h). Ponieważ flucytozyna jest wydalana prawie w całości przez nerki w postaci niezmienionej, w razie zaburzenia ich czynności T0,5 wydłuża się.

 • Wskazania

  Uogólniona kandydoza, kryptokokoza i chromoblastomikoza. W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych i ciężkiej układowej kandydozy zaleca się leczenie skojarzone z amfoterycyną B.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych z grupy nukleozydów, np.: brywudyny, sorywudyny i ich analogów.

 • Środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem terapii oraz w jej trakcie należy kontrolować czynność nerek, oznaczając stężenie i klirens endogennej kreatyniny. Jeżeli jest to konieczne, dawkę należy zmieniać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pacjentów z niewydolnością nerek. W trakcie leczenia należy również kontrolować obraz krwi i czynność wątroby, początkowo codziennie, a następnie 2 razy w tygodniu. Szczególną ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów z zaburzoną czynnością szpiku kostnego lub nieprawidłowościami w składzie morfotycznym krwi. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) istnieje zwiększone ryzyko ciężkiej ogólnoustrojowej toksyczności leku. W przypadku podejrzenia wystąpienia ogólnoustrojowej toksyczności leku, należy rozważyć odstawienie flucytozyny (można także rozważyć oznaczenie aktywności DPD). Zawartość wody oraz sodu (138 mmol/l) w preparacie należy uwzględnić obliczając podaż wody i elektrolitów u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, niewydolnością serca i zaburzeniami elektrolitowymi.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Przemijające nudności, wymioty i biegunka; przemijająca wysypka; zapalenie wątroby, martwica komórek wątrobowych (w pojedynczych przypadkach ostre uszkodzenie wątroby, mogące u wycieńczonych pacjentów prowadzić do zgonu); drgawki, ból i zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, omamy, uczucie splątania; uszkodzenie mięśnia sercowego; reakcje alergiczne, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; przemijające zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych (zależne od dawki); zmiany w obrazie krwi obwodowej, związane z zahamowaniem czynności szpiku kostnego (leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna - zmiany te występują głównie u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób przyjmujących jednocześnie amfoterycynę B; w pojedynczych przypadkach zahamowanie czynności szpiku kostnego może być nieodwracalne i prowadzić do zgonu u pacjentów, u których wcześniej występowało zahamowanie czynności układu odpornościowego).

 • Działanie z innymi lekami

  Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych z grupy nukleozydów, np.: brywudyny, sorywudyny i ich analogów; należy zachować co najmniej 4 tyg. odstępu pomiędzy zakończeniem stosowania tych leków, a rozpoczęciem podawania flucytozyny. W skojarzeniu z cytostatykami może wystąpić leukopenia (zwłaszcza neutropenia połączona często z trombocytopenią) - konieczna jest uważna i częsta (nawet codzienna) kontrola obrazu krwi obwodowej. Arabinozyd cytozyny powoduje zanik grzybobójczego działania preparatu. Leki zmniejszające przesączanie kłębuszkowe wydłużają T0,5 flucytozyny - w przypadku jednoczesnego stosowania należy regularnie kontrolować klirens kreatyniny i odpowiednio dostosować dawkowanie flucytozyny. U niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie fenytoinę i fluorouracyl (dożylnie) stwierdzono zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu, prowadzące do wystąpienia objawów zatrucia fenytoiną. U pacjentów stosujących jednocześnie flucytozynę (metabolizowaną do fluorouracylu) i fenytoinę należy regularnie oznaczać stężenie fenytoiny w osoczu. Flucytozyna działa synergistycznie (co najmniej addycyjnie) z amfoterycyną B. Również badania kliniczne potwierdziły większą skuteczność leczenia skojarzonego. Możliwe jest wówczas zmniejszenie dawki oraz działań niepożądanych amfoterycyny B, a także skrócenie czasu leczenia; skojarzone działanie tych dwóch substancji zapobiega lub opóźnia czas wystąpienia wtórnej oporności, obserwowanej podczas stosowania flucytozyny w monoterapii. Leczenie skojarzone jest szczególnie ważne w kryptokokozie oraz w podostrych i przewlekłych zapaleniach grzybiczych (zapalenie opon mózgowych i mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie błony naczyniowej oka wywołane drożdżakami rodzaju Candida itp.). Roztwory zawierające flucytozynę i amfoterycynę B podawać w oddzielnych infuzjach z powodu niezgodności.

 • Dawkowanie

  Dożylnie, w szybkiej infuzji trwającej 20-40 min. Pacjenci z prawidłową czynnością nerek: 37,5-50 mg/kg mc. co 6 h; dawka dobowa wynosi 150-200 mg/kg mc.; w kandydozie dróg moczowych 100 mg/kg mc./dobę. Czas trwania leczenia w ostrych zakażeniach np. posocznicy wywołanej Candida spp. - 2-4 tyg., w zakażeniach podostrych i przewlekłych trwa najczęściej dłużej. W razie konieczności dłuższego leczenia jednocześnie z flucytozyną podaje się amfoterycynę B. Pacjenci z niewydolnością nerek: klirens kreatyniny (CCr) 40-20 ml/min - maksymalnie 50 mg/kg mc. co 12 h; CCr 20-10 ml/min - maksymalnie 50 mg/kg mc. co 24 h; CCr

 • Uwagi

  Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie trwania terapii zaleca się przeprowadzać badanie wrażliwości grzybów na flucytozynę (posługując się pożywkami całkowicie wolnymi od substancji antagonistycznych), gdyż podczas stosowania flucytozyny obserwowano pojawianie się oporności u szczepów grzybów pierwotnie na nią wrażliwych.

 • Danych o lekach dostarcza: