KARDIOMIOPATIA

Kardiomopatia może mieć podłoże genetyczne, powstaje też na skutek infekcji, czynników toksycznych (alkohol, leki, toksyny), zaburzeń hormonalnych czy na skutek chorób nowotworowych i reumatycznych.   Wyróżnia się 3 główne typy kardiomiopatii: rozstrzeniową (polega na znacznym poszerzeniu jam serca), przerostową (uwarunkowaną genetycznie, powodującą znaczny, niesymetryczny przerost ścian lewej komory serca) i restrykcyjną (polega na znacznym usztywnieniu ścian komór serca). Każda z nich jest niejednorodną jednostką chorobową i zawiera podtypy.   Kardiomiopatia wyklucza uprawianie sportów wysiłkowych ze względu na ryzyko śmierci.