Żeby chciało się chcieć

Pracownik jest zmotywowany, gdy potrafi i lubi robić to, co robi oraz gdy jest za to odpowiednio wynagradzany.

Pracownik jest zmotywowany, gdy potrafi i lubi robić to, co robi oraz gdy jest za to odpowiednio wynagradzany.

Motywacja jest tym silniejsza im większa jest świadomość osoby, że to co robi zależy od niej. Ludzie z natury nie lubią wykonywać rozkazów, a wolą mieć wpływ na to, co robią. Ważny we wzbudzeniu motywacji jest również pozytywny stosunek do zadań i wiara w ich wykonanie.


Czas i zdrowa rywalizacja

Nie bez znaczenia jest czas w jakim trzeba wykonać zadania. Często, gdy jest go zbyt dużo, pracownik do pracy zabiera się i tak dopiero, gdy „się pali”. Wcześniej nie miał motywacji do wykonania zadania, gdyż wiedział, że ma na to jeszcze dużo czasu. Jednak gdy jest go zbyt mało, powoduje stres i brak wiary, że zdąży się wykonać pracę jak należy. Czynnikiem motywującym jest również rywalizacja. Ludzie mają potrzebę wypadania dobrze na tle innych. Oczywiście musi być to zdrowa rywalizacja, a nie tzw. wyścig szczurów.


Kij i marchewka

Motywacja zależna jest również od systemu nagród i kar. Zazwyczaj większe jest prawdopodobieństwo wykonywania zadań, które wywołują nagrodę niż tych, pociągających za sobą karę. Jednak bardzo łatwo przyzwyczaić się do otrzymywania nagród. Dlatego, by pozostały one narzędziem motywacji, powinny być nieproporcjonalne i niesystematyczne. Gdy pracownik nie otrzyma nagrody materialnej, a wykonał prawidłowo zadanie, na pewno motywująca będzie pochwała. Kary natomiast zawsze powinny być systematyczne i proporcjonalne do wykonanych szkód. Trzeba jednak pamiętać, że kara bez wyjaśnienia, co zrobiło się źle jest nieskuteczna i przyniesie więcej szkód niż pożytku. Nie powinna też być udzielana w obecności innych pracowników. Gdy pracownik poczuje się upokorzony, wcale nie będzie czuł się bardziej zmotywowany przy kolejnym zadaniu.

Niezwykle ważna przy budowaniu motywacji pracowników jest sprawiedliwe ich traktowanie. Jeśli za brak wykonania zadania jeden pracownik dostanie karę, a drugi nie, w obydwu przypadkach będzie to działanie demotywujące.


Hierarchia potrzeb pracownika

By pracownicy byli zmotywowani, przede wszystkim pracodawca musi zaspokajać ich podstawowe potrzeby zawodowe. Według hierarchii potrzeb Maslowa, pracodawca może spełniać potrzeby pracownika, poprzez następujące motywatory:


Potrzeby fizjologiczne – płace, bezpieczne i przyjemne warunki pracy.


Potrzeba bezpieczeństwa – programy emerytalne i systemy opieki zdrowotnej, gwarancja długotrwałego zatrudnienia, podkreślanie ważności kariery wewnątrz firmy.


Potrzeba afiliacji – organizacja pracy umożliwiająca interakcje między pracownikami, imprezy towarzyskie, integracyjne.


Potrzeba uznania – tworzenie stanowisk pracy dających możliwość osiągania autonomii, odpowiedzialności i osobistej kontroli, praca wzmacniająca tożsamość pracownika, awanse, nagrody.


Potrzeby samorealizacji – skłanianie pracownika do pełnego zaangażowania, praca staje się głównym sposobem samorealizacji w życiu pracownika.

To, co motywuje do pracy to przede wszystkim pieniądze, uznanie i informacja zwrotna na temat wykonanej pracy. Pracodawca powinien nagradzać za wiedzę, umiejętności, kompetencje i starania. Im bardziej będzie doceniał pracowników, tym bardziej zmotywowany będzie miał zespół.

Autor: Oprac.AŁ