Zdrowie na wakacjach

W urlopowej walizce powinna znaleźć się apteczka z odpowiednim zestawem leków, wszystkie lekarstwa stosowane stale przez osoby przewlekle chore i ...odpowiednie dokumenty. Tylko wtedy będzie można skorzystać z fachowej pomocy medycznej, jeśli okaże się potrzebna.

W urlopowej walizce powinna znaleźć się apteczka z odpowiednim zestawem leków, wszystkie lekarstwa stosowane stale przez osoby przewlekle chore i ...odpowiednie dokumenty. Tylko wtedy będzie można skorzystać z fachowej pomocy medycznej, jeśli okaże się potrzebna.

Podczas wyjazdu w dowolne miejsce w Polsce osoba ubezpieczona, czyli praktycznie każdy, ma prawo korzystać z pomocy lekarskiej we wszystkich placówkach publicznej służby zdrowia. Ale przedtem powinien to prawo udowodnić, przedstawiając stosowny dokument.


Właściwy dokument

- Pracownik powinien przedłożyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, wystawione przez pracodawcę, który opłaca za niego ZUS.

- Osoba prowadząca działalność gospodarczą przedkłada aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek, dowód wpłaty.

*- Rolnik powinien mieć aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- Emeryt - w tym przypadku wystarczy legitymacja emerytalna, odcinek emerytury.

- Rencista - legitymacja rencisty, decyzja o przyznaniu renty okresowej ze wskazaniem dat.

- Osoba, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, powinna mieć ze sobą aktualny dowód wpłaty składki na to ubezpieczenie.

- Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna - aktualne zaświadczenie z tego urzędu.

- Legitymacja studencka lub uczniowska w przypadku dzieci i młodzieży do lat 26.


Przy okazaniu odpowiedniego dokumentu pacjent ma takie same prawa do pomocy medycznej, jak w swoim miejscu zamieszkania. Czasem może się to udać bez dokumentu, ale tej możliwości lepiej nie sprawdzać. Jeśli okaże się, że nieszczęsny urlopowicz nagle musi trafić do szpitala i nie ma dokumentu, powinien otrzymać pomoc, ale jest zobowiązany przedłożyć stosowne zaświadczenie w określonym terminie. Na marginesie, coraz częściej o stosowne zaświadczenia jesteśmy też pytani w przychodni, z której stale korzystamy. Może więc warto zawsze je mieć, tym bardziej że stosowne zaświadczenia są konieczne także wtedy, gdy planujemy wojaże zagraniczne i chcemy uzyskać dokument uprawniający do pomocy medycznej.


Urlopy zagraniczne

Jeśli zamierzamy pojechać do któregoś z krajów europejskich, to w wielu uzyskanie pomocy lekarskiej przedstawia się prosto. Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej mamy prawo do korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ. Karty te wydają placówki NFZ. Tam należy się zgłosić, by otrzymać stosowny druk do wypełnienia i złożyć wniosek o kartę. A jeśli zachodzi potrzeba, należy okazać odpowiednie dokumenty. Zdarza się to wówczas, gdy placówka NFZ na podstawie swoich danych nie może potwierdzić, że obywatel X lub Y ma prawo do świadczeń na koszt NFZ. Dokumenty potrzebne w takiej sytuacji są takie same jak w kraju.


Co kraj, to obyczaj

Wprawdzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje prawo do pomocy medycznej w 27 krajach Unii, jednak każde państwo ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń. Polak będzie więc¬ traktowany tak jak pacjent, który jest na stałe ubezpieczony w miejscowym systemie opieki zdrowotnej. Co, niestety, najczęściej oznacza mniejsze lub większe wydatki. Poza tym na wszelki wypadek trzeba mieć przy sobie jakiś dowód tożsamości, najlepiej paszport, oczywiście Europejską Kartę oraz kilka jej kserokopii, gdyż bywa, że lekarz prosi o pozostawienie kopii. Warto również pamiętać, że karta upoważnia do leczenia w placówkach, z którymi zawarły porozumienie tamtejsze placówki publicznej służby zdrowia. W nich pacjent ponosi tylko część kosztów lub też po ich pokryciu otrzymuje zwrot. Za leczenie w prywatnych gabinetach wszystko opłaca się z własnej kieszeni.


Kierunki wakacyjnych podróży

Przy naszej kapryśnej pogodzie na urlopy najczęściej wybieramy kraje, gdzie można liczyć na ciepło i słońce.


Grecja

Gdy potrzebna jest pomoc medyczna, lekarzowi lub personelowi szpitala należy przedstawić EKUZ. Podane tu opłaty mogą się nieco różnić od tegorocznych, na ogół nie są one zwracane. A przedstawiają się następująco: wizyta ambulatoryjna - 3 euro, za leki na receptę pacjent płaci na ogół 25 proc. ich ceny.


Francja

Za wizytę u lekarza i przepisane leki ponosi się pełne koszty, następnie można ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70 proc. od: 22 euro (tyle wynosi koszt wizyty u lekarza ogólnego), 25 euro (pełny koszt wizyty u specjalisty). Jeśli lekarz stosuje stawki wyższe, niż ustalone w cenniku kasy, różnicę opłaca pacjent. Pacjent płaci również ryczałt za każdą wizytę w wysokości 1 euro. W przypadku leków przysługuje prawo do zwrotu 100 proc. ceny leków niezbędnych, 65 proc. ceny innych leków, czasem jednak tylko 35 proc. lub 15 proc . Koszty badań i analiz laboratoryjnych zwracane są w 60 proc., a koszty porady ambulatoryjnej w szpitalu w 75 proc.


Hiszpania

Należy korzystać wyłącznie ze świadczeń pogotowia, przychodni, ośrodków zdrowia lub szpitali działających w ramach państwowej służby zdrowia. Ich wykaz można uzyskać w wydziałach zdrowia lokalnych władz. Po pomoc
medyczną trzeba się zgłosić w godzinach wyznaczonych dla pacjentów leczonych w ramach państwowej opieki zdrowotnej. Inaczej trzeba będzie zapłacić za wizytę wg cen prywatnych. Zawsze przy korzystaniu z opieki zdrowotnej należy zaznaczyć, że chce się być traktowanym zgodnie z przepisami UE. Lekarzowi lub personelowi szpitala przedstawia się EKUZ i dowód tożsamości. Kopia karty pozostaje w placówce.


Niemcy

Należy korzystać z placówek służby zdrowia mających umowę z kasą chorych. W lokalnej kasie chorych można otrzymać ich listę. Lekarzowi przedstawia się EKUZ i dowód tożsamości. Pacjent otrzymuje specjalny druk w języku polskim, w którym podaje m.in. planowany czas pobytu w Niemczech. Musi też podpisać oświadczenie, że nie przybył do Niemiec w celu leczenia, a także wskazać niemiecką kasę chorych, która rozliczy świadczenia. Lekarz musi zachować kopię EKUZ. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, tylko w nagłych wypadkach można zgłaszać się samemu i okazać EKUZ. Opłata za wizytę wynosi ok. 10 euro.

Wizyta u specjalisty ze skierowaniem lekarza rodzinnego jest bezpłatna, natomiast w przypadku braku skierowania jej koszt wynosi 10 euro. Odpłatność za leki na receptę wynosi 10 proc. ceny, jednak nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro. Opłaty nie obowiązują dzieci do 18 roku życia i kobiet w ciąży.


Włochy

Listę odpowiednich placówek medycznych można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej. W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ. I zostawić jej kopię. Obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 euro).

Niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić pełną cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ticket na rachunku) lub 50 proc. ceny. Jeśli pacjent skorzysta z opieki placówki działającej poza systemem powszechnego ubezpieczenia, będzie musiał opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu. O refundację kosztów można ubiegać się we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba dołączyć: oryginały rachunków, dowodów zapłaty i metki z ceną z opakowań lekarstw.


Słowacja

To także kraj często odwiedzany przez Polaków. Tam należy korzystać ze świadczeń placówek, które podpisały umowę z jednym z 5 towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych. Informacje dostępne są w biurach tych towarzystw. Lekarzowi należy okazać EKUZ.

Na leczenie specjalistyczne i szpitalne wymagane jest skierowanie. W przypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując EKUZ. Obowiązują zryczałtowane opłaty za receptę w wysokości 0,17 euro. Świadczenia ambulatoryjne, wizyta w pogotowiu to 1,99 euro. Ratownictwo górskie jest odpłatne! Przy wyprawie w góry zaleca się wykupienie polisy prywatnego ubezpieczenia. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów przedkłada się w Polsce właściwej placówce NFZ. Powinny to być oryginały rachunków, dowodów zapłaty oraz wszystkie inne dokumenty otrzymane od lekarza.


Bułgaria

Należy wszędzie okazywać EKUZ. Jednak pacjenta obowiązują dopłaty w następujących przypadkach: wizyta u stomatologa - ok. 1,80 bgn, badania laboratoryjne - 2,00 bgn, hospitalizacja - ok. 3,60 bgn za każdy dzień w szpitalu. Maksymalnie przez 10 dni w roku. Dzieci do lat 18 i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów dopłat. W rejonach górskich pomoc ratownictwa górskiego oraz transport nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem. Tak więc warto zaopatrzyć się w polisę prywatną! Więcej informacji można uzyskać w konsulatach i ambasadach poszczególnych państw, a także w placówkach NFZ lub na ich stronach internetowych.

Autor: Ewa Łuszczuk