Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd ŚWIAT ZDROWIA S.A. w Toruniu, na podstawie art. 402 § 3 ksh, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w budynku NEUCA S.A. w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58.  

OGŁOSZENIE

   Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.   Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 20.06.2013r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl

Porządek obrad

Zgromadzenia obejmuje:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. podjecie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
 7. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012r.,
 8. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.,
 9. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012,
 10. podjecie   uchwał  w   sprawie   udzielenia   członkom   organów   Spółki   absolutorium   z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 12. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

      Proponowana zmiana Statutu:   § 8

 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd o tym fakcie w formie pisemnej, wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu akcji. Zarząd wyda duplikat po weryfikacji wpisów w księdze akcyjnej oraz uprzednim ogłoszeniu o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Postępowanie o wydanie duplikatu odbywa się na koszt akcjonariusza.

  Dotychczasowe brzmienie § 8   § 8 Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

 

W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A.           

Piotr Sucharski-Prezes Zarządu

Jacek Styka - Wiceprezes Zarządu

 

 

OGŁOSZENIE

   Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.   Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 20.06.2013r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl

Porządek obrad

Zgromadzenia obejmuje:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. podjecie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
 7. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012r.,
 8. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.,
 9. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012,
 10. podjecie   uchwał  w   sprawie   udzielenia   członkom   organów   Spółki   absolutorium   z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 12. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

      Proponowana zmiana Statutu:   § 8

 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd o tym fakcie w formie pisemnej, wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu akcji. Zarząd wyda duplikat po weryfikacji wpisów w księdze akcyjnej oraz uprzednim ogłoszeniu o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Postępowanie o wydanie duplikatu odbywa się na koszt akcjonariusza.

  Dotychczasowe brzmienie § 8   § 8 Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

 

W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A.           

Piotr Sucharski-Prezes Zarządu

Jacek Styka - Wiceprezes Zarządu

 

 

OGŁOSZENIE

   Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.   Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 20.06.2013r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl


Porządek obrad

 

Zgromadzenia obejmuje:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. podjecie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
 7. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012r.,
 8. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.,
 9. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012,
 10. podjecie   uchwał  w   sprawie   udzielenia   członkom   organów   Spółki   absolutorium   z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 12. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

      Proponowana zmiana Statutu:   § 8

 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd o tym fakcie w formie pisemnej, wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu akcji. Zarząd wyda duplikat po weryfikacji wpisów w księdze akcyjnej oraz uprzednim ogłoszeniu o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Postępowanie o wydanie duplikatu odbywa się na koszt akcjonariusza.

  Dotychczasowe brzmienie § 8   § 8 Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

 

W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A.           

Piotr Sucharski-Prezes Zarządu

Jacek Styka - Wiceprezes Zarządu

 

 

OGŁOSZENIE

   Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.   Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 20.06.2013r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl


Porządek obrad

 

Zgromadzenia obejmuje:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. podjecie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
 7. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012r.,
 8. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.,
 9. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012,
 10. podjecie   uchwał  w   sprawie   udzielenia   członkom   organów   Spółki   absolutorium   z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 12. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 13. zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

   Proponowana zmiana Statutu:   § 8

 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd o tym fakcie w formie pisemnej, wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu akcji. Zarząd wyda duplikat po weryfikacji wpisów w księdze akcyjnej oraz uprzednim ogłoszeniu o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Postępowanie o wydanie duplikatu odbywa się na koszt akcjonariusza.

  Dotychczasowe brzmienie § 8   § 8 Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

 

W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A.           

Piotr Sucharski-Prezes Zarządu

Jacek Styka - Wiceprezes Zarządu

 

 

OGŁOSZENIE

   Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.   Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 20.06.2013r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl


Porządek obrad

 

Zgromadzenia obejmuje:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. wybór Komisji Skrutacyjnej

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał

5. przyjęcie porządku obrad

6. podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012 r.

8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.

9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012

10. podjecie   uchwał  w   sprawie   udzielenia   członkom   organów   Spółki   absolutorium   z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

13. zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

   Proponowana zmiana Statutu:  § 8

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd o tym fakcie w formie pisemnej, wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu akcji. Zarząd wyda duplikat po weryfikacji wpisów w księdze akcyjnej oraz uprzednim ogłoszeniu o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Postępowanie o wydanie duplikatu odbywa się na koszt akcjonariusza.

 

Dotychczasowe brzmienie § 8 Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

 

W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A.           

Piotr Sucharski-Prezes Zarządu

Jacek Styka - Wiceprezes Zarządu

 

 

OGŁOSZENIE

   Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.   Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 20.06.2013r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl


Porządek obrad

 

Zgromadzenia obejmuje:

 

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. wybór Komisji Skrutacyjnej

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał

5. przyjęcie porządku obrad

6. podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012 r.

8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.

9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012

10. podjecie   uchwał  w   sprawie   udzielenia   członkom   organów   Spółki   absolutorium   z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.

11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

13. zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowana zmiana Statutu:  § 8

 

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd o tym fakcie w formie pisemnej, wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu akcji. Zarząd wyda duplikat po weryfikacji wpisów w księdze akcyjnej oraz uprzednim ogłoszeniu o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Postępowanie o wydanie duplikatu odbywa się na koszt akcjonariusza.

 

Dotychczasowe brzmienie §8

&8 Spółka ma prawo emitować akcje imienne.

 

W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A.           

Piotr Sucharski-Prezes Zarządu

Jacek Styka - Wiceprezes Zarządu

 

 

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze