Regulamin

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W SERWISIE  FACEBOOK.COM PRZEZ ŚWIAT ZDROWIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursów na stronie www.facebook.com/Świat Zdrowia  jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Szosa Bydgoska 52.

2. Konkursy są organizowane i prowadzone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

4. Organizator w kwestiach związanych z przeprowadzaniem konkursów reprezentowany jest przez osobę administrującą wyżej wymienionymi stronami, zwaną dalej administratorem.

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

6. Organizator działa w imieniu własnym.

 

§ 2

Uczestnicy konkursu

 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca konto użytkownika w serwisie facebook.com.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być:

- pracownicy zatrudnieni w spółkach wchodzących w skład Grupy NEUCA:  Accedit Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Apofarm Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Apofarm SKA z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Brand Management 2 Sp z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziadzka 110-114, Cefarm Czestochowa S.A. z siedzibą w Kamyku (42-125), ul. Szkolna 1,  Citodat S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-204), ul. Legnicka 50, DHA Dolpharma Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-204), ul. Legnicka 50, Farmada Transport Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Fundacja Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Hurtownia Aptekarzy „Galenica-Panax” z siedzibą w Gądkach (62-023), ul. Magazynowa 7, ILC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-389), ul. Bohaterów Września 9, Infonia Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Itero-Silfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-246), ul Porcelanowa 76, Martinique Investment Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziądzka 110-114, Multi Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi nr 18(87-853), Nekk Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-663), ul. Żniwna 12 a, Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Neuca Med Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Neuca – Logistyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. z siedzibą w Ołtarzewie (05-850), ul. Ceramiczna 1, PFM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 65, Prego S.A. z siedzibą w Bielawie (58-260), ul. Lotnicza 9c, Pretium Farm Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziadzka 110-114, Pro sport Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 52, Promedic Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach (25-671), ul. Batalionów Chłopskich 91 a, Prosper S. A. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 65, Scala Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Świat Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 52, Synoptis Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 65, Synoptis Industrial Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58, Torfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 58;

 

- członkowie najbliższej rodziny ww. osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno konto, którego jest właścicielem.

5. Uczestnictwo w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie uczestnika

 

§ 3

Sposób przeprowadzenia konkursu

 

 

1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia go przez administratora strony i kończy z chwilą określoną w ogłoszeniu o konkursie lub z chwilą opublikowania informacji o zwycięzcach.

2. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez opublikowanie przez administratora na stronie www.facebook.com/Świat Zdrowia wpisu, zdjęcia, lub linku wraz z komentarzem określającym przedmiot konkursu.

3. Administrator zobowiązany jest podać niezbędne do przeprowadzenia konkursu informacje na temat:

- zadania, jakie musi wykonać uczestnik konkursu;

- terminu wykonania zadania;

- kryteriów oceniania i przyznawania nagród;

- rodzaju nagród oraz liczby nagradzanych osób;

- terminu ogłoszenia zwycięzców konkursu.

4. Wyboru zwycięzców dokonuje jury, w skład którego wchodzą osoby powołane przez Organizatora.

5. Uczestnik ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w momencie ogłoszenia wyników konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki do uiszczenia których mogą być zobowiązani uczestnicy w związku z udziałem w konkursie i uzyskaniem nagród.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

11. Jeżeli warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy, która stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, zgłosić można  wyłącznie utwór, do którego przysługują uczestnikowi wszystkie prawa autorskie. Zgłoszenie pracy konkursowej przez uczestnika stanowi potwierdzenie, że uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej

 

§ 4

Dane osobowe

 

1. Uczestnik konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie zgłoszonych danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z konkursem.

2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

3. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zmianami).

4. Administratorem danych osobowych jest NEKK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żniwna 12A.

 

 

§ 5

 

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru zwycięzcy konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa będzie budziła uzasadnione podejrzenia co do swojej autentyczności lub w przypadku jakiegokolwiek złamania zasad konkursu przez nagrodzonego uczestnika konkursu. W opisanych wyżej przypadkach, jeśli wspomniane nieprawidłowości ujawnione zostaną po zrealizowaniu nagród przez nagrodzonego uczestnika konkursu, zobowiązany będzie on do zwrotu na rzecz organizatora równowartości pieniężnej wydanej nagrody.

3. Wszelkie kwestie sporne oraz sytuacje wynikające z udziału w konkursie, nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator.

4. W celu uchylenia wątpliwości:

a. Serwis Facebook nie jest współorganizatorem konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.

b. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook ani z nim związane.

c. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

 

5. Zasady konkursu dostępne są na stronie www.swiat-zdrowia.pl

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze

  • 2016-03-31 gość

    tak, i się czeka na nagrodę ponad miesiąc....