Ogłoszenie - walne zgromadzenie

Zarząd ŚWIAT ZDROWIA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012r. (piątek) o godz. 12.00 w budynku NEUCA S.A. w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58.

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są, do przedstawienia aktualnego odpisu z KRS.

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku, co pozwoli lepiej przygotować Zgromadzenie od strony organizacyjnej. Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu (056) 66-94-084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl

 

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
7. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.
8. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2011r.,
9. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.,
10. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011,
11. podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.,
12. wybór Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;
13. wolne wnioski,
14. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są, do przedstawienia aktualnego odpisu z KRS.

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku, co pozwoli lepiej przygotować Zgromadzenie od strony organizacyjnej. Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu (056) 66-94-084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl

 

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
7. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.
8. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2011r.,
9. podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.,

10. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011,
11. podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.,
12. wybór Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;
13. wolne wnioski,
14. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze