Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu 25.06.2015 r.

Zarząd ŚWIAT ZDROWIA S.A. w Toruniu, na podstawie art. 402 § 3 ksh, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca 2015r. (czwartek) o godz. 11:00 w budynku NEUCA S.A. w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58.

OGŁOSZENIE

 

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.

Zarząd zwraca się o poinformowanie Spółki o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu, w terminie do 22.06.2015r., w celu przygotowania obsługi Zgromadzenia. Zgłoszenia pod nr telefonu (056) 6694084 lub e-mail: lukasz.gorecki@neuca.pl

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 

 

 • otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 • wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do powzięcia uchwał,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • podjecie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2014r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014,
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.,
 • zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze