Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Zamur
Mepha
  • Zamur 250, tabl. powl., 10 szt.
  • Zamur 250, tabl. powl., 14 szt.
  • Zamur 500, tabl. powl., 10 szt.
  • Zamur 500, tabl. powl., 14 szt.
Leczenie wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku od 3 miesięcy: ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków; bakteryjne zapalenie zatok przynosowych; ostre zapalenie ucha środkowego; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; wczesna postać choroby z Lyme (boreliozy). Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
1 tabl. powl. zawiera 250 mg lub 500 mg cefuroksymu (w postaci aksetylu). Preparat zawiera olej rycynowy oraz sód - tabl. 250 mg zawierają 15,48 mg (0,67 mmol) sodu; tabl. 500 mg zawierają 30,96 mg (1,35 mmol) sodu.
Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna II generacji. Gatunki zazwyczaj wrażliwe na cefuroksym - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae; bakterie tlenowe Gram-ujemne: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis; krętki: Borrelia burgdorferi. Bakterie, u których może wystąpić oporność nabyta: Streptococcus pneumoniae, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus spp. (inne niż P. vulgaris), Providencia spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp. Drobnoustroje o oporności wrodzonej: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Acinetobacter spp., Campylobacter spp., Morganella morganii, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Bacteroides fragilis, Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp. Po podaniu doustnym ester cefuroksymu jest hydrolizowany w błonie śluzowej jelit i we krwi, uwalniając wolny cefuroksym, który przenika do krążenia. Lek najlepiej wchłania się podany tuż po posiłku. Cmax osiąga w czasie 2-3 h. W 33-50% wiąże się z białkami osocza. Cefuroksymu osiąga stężenie większe niż MIC w migdałkach, tkance zatok przynosowych, błonie śluzowej oskrzeli, kości, płynie opłucnowym, płynie stawowym, mazi stawowej, płynie otrzewnowym, żółci, plwocinie, ciele szklistym. Przenika przez barierę krew-mózg, jeśli występuje stan zapalny opon. Nie jest metabolizowany. Jest wydalany w procesie przesączania kłębuszkowego i wydzielania cewkowego. T0,5 we krwi wynosi 1,2 h. Cefuroksym jest skutecznie usuwany podczas dializy.
Nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na cefalosporyny. Ciężka reakcja nadwrażliwości w wywiadzie (np. reakcja anafilaktyczna) na którykolwiek antybiotyk β-laktamowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy).
Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy u pacjenta nie wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na cefuroksym, inne cefalosporyny lub na którykolwiek inny antybiotyk β-laktamowy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania cefuroksymu u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła lekka lub umiarkowana reakcja alergiczna na inne antybiotyki β-laktamowe. Jeśli po przyjęciu leku wystąpią ciężkie reakcje nadwrażliwości, stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie ratunkowe. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zalecane jest zmniejszenie dawki cefuroksymu. Obserwowano wystąpienie odczynu Jarischa-Herxheimera po zastosowaniu cefuroksymu w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy) - należy poinformować pacjenta o tej częstej i zazwyczaj samoistnie ustępującej reakcji. Stosowanie leku może powodować nadmierny wzrost Candida spp. Długotrwałe leczenie może być również przyczyną nadmiernego wzrostu innych niewrażliwych drobnoustrojów (np. enterokoków i Clostridium difficile), co może wymagać przerwania leczenia. U pacjentów, u których w trakcie lub po zakończeniu leczenia cefuroksymem wystąpi biegunka należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zapalenia jelita grubego (o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu); należy rozważyć przerwanie leczenia cefuroksymem i zastosowanie szczególnego leczenia zakażenia Clostridium difficile; nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit. Brak doświadczenia w stosowaniu leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Zawartość sodu w preparacie: 15,48 mg (0,67 mmol) w tabl. 250 mg lub 30,96 mg (1,35 mmol) w tabl. 500 mg należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Preparat zawiera olej rycynowy, który może podrażniać żołądek i wywoływać biegunkę; zawiera także parabeny, które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).
Dane o stosowaniu cefuroksymu u kobiet ciężarnych są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród czy rozwój noworodka. Preparat można przepisywać kobietom w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść z leczenia przeważa nad ryzykiem. Cefuroksym przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Wystąpienie działań niepożądanych po zastosowaniu dawek leczniczych nie jest spodziewane, ale nie można wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. Działania te mogą spowodować konieczność przerwania karmienia piersią. Należy wziąć pod uwagę możliwość uczulenia. Cefuroksym należy stosować w okresie karmienia piersią tylko po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
Często: nadmierny wzrost Candida spp., eozynofilia, ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, ból brzucha, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Niezbyt często: dodatni odczyn Coombs'a, małopłytkowość, leukopenia (czasami nasilona), wymioty, wysypki skórne. Częstość nieznana: nadmierny wzrost Clostridium difficile, niedokrwistość hemolityczna, gorączka polekowa, zespół choroby posurowiczej, anafilaksja, reakcja Jarischa-Herxheimera, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, żółtaczka (głownie zastoinowa, zapalenie wątroby), pokrzywka, świąd, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, obrzęk naczynioruchowy. Profil bezpieczeństwa dla aksetylu cefuroksymu u dzieci jest zgodny z profilem u dorosłych.
Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego mogą zmniejszać biodostępność aksetylu cefuroksymu w porównaniu z biodostępnością na czczo i mogą prowadzić do zniesienia efektu zwiększonego wchłaniania leku podanego po posiłku. Aksetyl cefuroksymu może wpływać na florę jelitową, powodując zmniejszenie wchłaniania zwrotnego estrogenów i zmniejszenie skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednoczesne stosowanie probenecydu zwiększa znacznie Cmax i AUC oraz wydłuża T0,5 cefuroksymu w fazie eliminacji. Jednoczesne stosowanie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może spowodować zwiększenie wartości INR.
Doustnie. Czas trwania cyklu leczenia wynosi zwykle 7 dni (może trwać 5-10 dni). Dorośli i dzieci ≥ 40 kg: ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych - 250 mg 2 razy na dobę; ostre zapalenie ucha środkowego - 500 mg 2 razy na dobę; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli - 500 mg 2 razy na dobę; zapalenie pęcherza moczowego - 250 mg 2 razy na dobę; odmiedniczkowe zapalenie nerek - 250 mg 2 razy na dobę; niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - 250 mg 2 razy na dobę; choroba z Lyme - 500 mg 2 razy na dobę przez 14 dni (w zakresie od 10 do 21 dni). Dzieci < 40 kg: ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych - 10 mg/kg mc. 2 razy na dobę, maksymalnie do 125 mg 2 razy na dobę; zapalenie ucha środkowego lub, jeśli to właściwe, cięższe zakażenia u dzieci w wieku 2 lat lub starszych - 15 mg/kg mc. 2 razy na dobę, maksymalnie do 250 mg 2 razy na dobę; zapalenie pęcherza moczowego - 15 mg/kg mc. 2 razy na dobę, maksymalnie do 250 mg 2 razy na dobę; odmiedniczkowe zapalenie nerek - 15 mg/kg mc. 2 razy na dobę, maksymalnie do 250 mg 2 razy na dobę; niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - 15 mg/kg mc. 2 razy na dobę, maksymalnie do 250 mg 2 razy na dobę; Choroba z Lyme - 15 mg/kg mc. 2 razy na dobę, maksymalnie do 250 mg 2 razy na dobę, przez 14 dni (od 10 do 21 dni). Brak doświadczenia w stosowaniu preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: klirens kreatyniny (CCr) ≥30 ml/min/1,73 m2 pc. - modyfikacja dawkowania nie jest konieczna; CCr 10-29 ml/min/1,73 m2 pc. - typowa dawka podawana co 24 h; CCr <10 ml/min/1,73 m2 pc. - typowa dawka podawana co 48 h; pacjenci hemodializowani - dodatkowa dawka standardowa podana na zakończenie każdej dializy. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; uważa się, że występowanie zaburzeń czynności wątroby nie ma wpływu na farmakokinetykę cefuroksymu. Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest konieczne zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek, podczas stosowania dawek do 1 g na dobę; dawkę leku u pacjentów w podeszłym wieku należy dostosować do stopnia wydolności nerek. Sposób podania. Tabl. należy podawać po posiłku, nie należy ich kruszyć, dlatego nie są one odpowiednie do leczenia pacjentów, którzy nie mogą połknąć tabletki. Preparat w postaci tabletek nie jest biorównoważny z zawiesiną i nie można tych postaci farmaceutycznych wzajemnie zastępować na podstawie przeliczenia mg na mg.
Cefuroksym może powodować fałszywie ujemne wyniki testu z cyjanożelazianami (dlatego do oznaczania stężenia glukozy w krwi lub surowicy u pacjentów leczonych cefuroksymem zaleca się stosowanie metod z użyciem oksydazy glukozowej lub z heksokinazy); fałszywie dodatni wynik próby Coombs'a (co może stanowić przeszkodę w wykonywaniu prób krzyżowych krwi). Z uwagi na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, należy zachować ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.