Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Kwetaplex
Adamed
  • Kwetaplex , tabl. powl., 30 szt.
  • Kwetaplex , tabl. powl., 60 szt.
  • Kwetaplex , tabl. powl., 60 szt.
  • Kwetaplex , tabl. powl., 60 szt.
  • Kwetaplex , tabl. powl., 60 szt.
Leczenie schizofrenii. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej: leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, leczenie ciężkich epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, u których uzyskano odpowiedź na leczenie kwetiapiną w przypadku epizodu manii lub depresji.
1 tabl. powl. zawiera 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg lub 300 mg kwetiapiny w postaci fumaranu. Lek zawiera laktozę.
Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, działającym na wiele receptorów neuroprzekaźników. Działanie przeciwpsychotyczne wynika z blokowania w mózgu receptorów serotoninowych (5-HT2) oraz dopaminowych (D1 i D2). Kwetiapina wykazuje także duże powinowactwo do receptorów histaminowych i α1-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów α2-adrenergicznych. Powinowactwo do receptorów muskarynowych i benzodiazepinowych jest nieznaczne. Po podaniu doustnym kwetiapina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (pokarm nie wpływa na biodostępność leku). Wiąże się z białkami osocza w 83%. Jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieczynnych farmakologicznie metabolitów. Mniej niż 5% leku jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem i moczem. Około 73% metabolitów kwetiapiny jest wydalane z moczem, 21% z kałem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 7 h. Średni klirens kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku zmniejsza się o 30-50% w porównaniu z osobami młodszymi. Średni klirens kwetiapiny był zmniejszony o 25% u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby.
Nadwrażliwość na kwetiapinę lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować jednocześnie z inhibitorami cytochromu P450 3A4, takimi jak inhibitory proteazy HIV, azolowe preparaty przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna lub nefazodon.
Lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 rż., ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Pacjenci z depresją i zaburzeniami psychicznymi, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstw, powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu poprawy - szczególnie na początku leczenia i po zmianie dawki. Stosowaniu kwetiapiny towarzyszy rozwój akatyzacji, u pacjentów u których rozwiną się objawy akatyzacji zwiększenie dawki może być szkodliwe. W przypadku wystąpienia oznak i objawów późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Pacjenci z depresją w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt kontrolnych przez okres minimum 2 tyg. od wystąpienia senności lub do złagodzenia objawów; konieczne może być rozważenie przerwania leczenia. Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki, dlatego należy rozważyć zmniejszenie dawki lub wolniejsze zwiększanie dawki. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu lub innymi stanami predysponującymi do hipotensji, napadami padaczkowymi w wywiadzie, czynnikami ryzyka udaru, ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc, stwierdzonymi zaburzeniami wątroby, w podeszłym wieku. Należy przerwać leczenie kwetiapiną w przypadku wystąpienia objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego oraz u pacjentów z liczbą neutrofilów <1 x 109/l. Należy obserwować pacjentów pod względem wystąpienia oznak i objawów hiperglikemii (takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjentów z cukrzycą lub dużym ryzykiem wystąpienia cukrzycy należy regularnie kontrolować pod względem pogorszenia kontroli stężenia glukozy; należy regularnie kontrolować masę ciała. Badania kliniczne nie potwierdziły związku kwetiapiny z utrwalonym wydłużeniem odstępu QT, jednak podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana u pacjentów z chorobą serca i naczyń lub z wydłużonym odstępem QT w wywiadzie rodzinnym oraz u pacjentów jednocześnie stosujących leki wydłużające odstęp QT lub neuroleptyki, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią. Nie należy stosować u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku nie zostały ocenione u pacjentów powyżej 65 lat z epizodami depresji w ramach choroby afektywnej dwubiegunowej. U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami w układzie żylnym, wszystkie możliwe czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami należy rozpoznać przed i w trakcie leczenia kwetiapiną oraz podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Lek zawiera laktozę - tabl. nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tabl. 25 mg zawierają żółcień pomarańczową - barwnik, który może powodować reakcje nadwrażliwości.
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności preparatu u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych w czasie III trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane - zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmienić się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.
Bardzo często: zmniejszenie stężenia hemoglobiny, podwyższone stężenie trójglicerydów w surowicy, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL), zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL, przyrost masy ciała, zawroty głowy, senność, ból głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zespół odstawienia (stosowania) leku. Często: leukopenia, zmniejszona liczba neutrofili, zwiększona liczba eozynofilów, hiperprolaktynemia, zmniejszenie stężenia całkowitego T4, zmniejszenie stężenia wolnego T4, zmniejszenie stężenia całkowitego T3, zwiększenie stężenia TSH, zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia glukozy we krwi aż do stężenia hiperglikemicznego, nieprzyjemne sny i koszmary senne, wyobrażenia i zachowania samobójcze, omdlenia, objawy pozapiramidowe, dyzartria, tachykardia, palpitacje, niewyraźne widzenie, ortostatyczne spadki ciśnienia, nieżyt nosa, duszność, zaparcia, niestrawność, wymioty, zwiększenie aktywności aminotrasferaz (AlAT, AspAT), podwyższone stężenia gamma-GT, łagodne osłabienie, obrzęk obwodowy, drażliwość, gorączka. Niezbyt często: trombocytopenia, anemia, zmniejszona liczba płytek, nadwrażliwość (włączając reakcje alergiczne skóry), zmniejszenie stężenia wolnego T3, niedoczynność tarczycy, hiponatremia, cukrzyca, napady padaczkowe, zespół niespokojnych nóg, dyskinezy późne, wydłużenie odstępu QT, dysfagia, zaburzenia seksualne. Rzadko: agranulocytoza, zespół metaboliczny, lunatyzm i związane z tym reakcje takie jak mówienie przez sen i zaburzenie jedzenia związane ze snem, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zapalenie trzustki, żółtaczka, zapalenie wątroby, priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia miesiączkowania, złośliwy zespół neuroleptyczny, hipotermia, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej. Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, rabdomioliza. Częstość nieznana: neutropenia, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciwy, noworodkowy zespół odstawienny.
Podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z inhibitorami CYP3A4 zwiększa się AUC kwetiapiny - łączne podawanie jest przeciwwskazane. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z sokiem grejpfrutowym. Lek powinien być stosowany ostrożnie w skojarzeniu z innymi lekami oddziałującymi na o.u.n. oraz w połączeniu z alkoholem. Ostrożnie stosować z lekami, które mogą powodować wydłużenie odcinka QT oraz lekami, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe. Farmakokinetyka soli litu nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z kwetiapiną. Farmakokinetyka walproinianu sodu i kwetiapiny nie podlega klinicznie istotnym zmianom. Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się znacząco po jednoczesnym zastosowaniu z cymetydyną, lekami przeciwpsychotycznymi: rysperydonem lub haloperydolem. Stosowanie kwetiapiny w skojarzeniu z tiorydazyną powoduje zwiększenie klirensu kwetiapiny. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z karbamazepiną powoduje znaczne zwiększenie klirensu kwetiapiny i zmniejszenie jej AUC. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z fenytoiną powoduje zwiększenie klirensu kwetiapiny; preparat można stosować jednocześnie z lekami indukującymi enzymy wątrobowe jedynie po rozważeniu korzyści ze stosowania kwetiapiny do ryzyka związanego z odstawieniem leków indukujących aktywność enzymów wątrobowych. Zmiany w leczeniu lekami indukującymi enzymy wątrobowe należy przeprowadzać stopniowo; w razie potrzeby można zastąpić je lekiem nieindukującym enzymów wątrobowych, np. walproinianem sodu. Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się po jednoczesnym zastosowaniu z imipraminą (inhibitor CYP2D6) lub fluoksetyną (inhibitor CYP3A4 i CYP2D6).
Doustnie. Dorośli. Schizofrenia. Lek podawać 2 razy na dobę. Dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 50 mg - 1. dzień, 100 mg - 2. dzień, 200 mg - 3. dzień, 300 mg - 4. dzień. Od 4. dnia dawkę należy stopniowo zwiększać do optymalnej dawki dobowej 300-450 mg. Dawka może być modyfikowana w przedziale 150-750 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek. Epizody maniakalne w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek podawać 2 razy na dobę. Dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 100 mg - 1. dzień, 200 mg - 2. dzień, 300 mg - 3. dzień, 400 mg - 4. dzień. Następnie dawka może być zwiększana maksymalnie o 200 mg na dobę do dawki dobowej 800 mg w 6. dniu leczenia. Zależnie od reakcji pacjenta i tolerancji dawka dobowa może wynosić 200-800 mg na dobę. Zwykle skuteczna dawka wynosi 400-800 mg na dobę. Leczenie depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek podawać raz na dobę przed snem. Dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi: 50 mg - 1. dzień, 100 mg - 2. dzień, 200 mg - 3. dzień, 300 mg - 4. dzień. Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano dodatkowych korzyści ze stosowania większych dawek. Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. W zapobieganiu nawrotom manii lub depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej u pacjentów, którzy pozytywnie zareagowali na kwetiapinę w ostrym leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, powinno kontynuować się leczenie tą samą dawką. Dawka może być następnie modyfikowana w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta, w zakresie 300-800 mg/dobę, w 2 dawkach podzielonych.
U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczynać leczenie od dawki 25 mg na dobę i zwiększać codziennie o 25-50 mg aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej. U pacjentów w podeszłym wieku dawka dobowa może być mniejsza i okres zwiększania dawki może być dłuższy niż u pacjentów młodszych.
Lek przyjmować niezależnie od posiłku. Tabl. 100 mg i 300 mg są podzielne.
Lek należy odstawiać stopniowo, przynajmniej przez 1-2 tyg. Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunologicznego dla metadonu i trójpierścieniowych antydepresantów u pacjentów, którzy zażywali kwetiapinę; zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.