Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Forcid®
Astellas Pharma
  • Forcid® 312, tabl./tabl. do sporz. zaw. doustnej, 20 szt.
  • Forcid® 625, tabl./tabl. do sporz. zaw. doustnej, 14 szt.
  • Forcid® 1000, tabl./tabl. do sporz. zaw. doustnej, 14 szt. (2 blistry x 7)
Ostre bakteryjne zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha środkowego. Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli. Pozaszpitalne zapalenie płuc. Zapalenie pęcherza moczowego. Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Zakażenia skóry i tkanek miękkich, głównie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej. Zakażenia kości i stawów, głównie kości i szpiku.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
1 tabl./tabl. do sporz. zawiesiny doustnej zawiera amoksycylinę w postaci trójwodzianu i kwas klawulanowy w postaci soli potasowej w następujących proporcjach: Forcid 312: 250 mg + 62,5 mg; Forcid 625: 500 mg + 125 mg; Forcid 1000: 875 mg + 125 mg (każda tabl. zawiera odpowiednio 12,3 mg, 24,53 mg lub 25 mg potasu).
Amoksycylina jest aminopenicyliną wrażliwą na działanie wielu β-laktamaz, które unieczynnia kwas klawulanowy. Połączenie obu związków rozszerza zakres działania bakteriobójczego amoksycyliny o szczepy bakterii wytwarzające β-laktamazy. Preparat działa na bakterie Gram-dodatnie m.in. Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (z wyjątkiem szczepów MRSA), Gardnerella vaginalis, Streptococcus agalactiae, S. pyogenes i inne paciorkowce β-hemolizujące; bakterie Gram-ujemne m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis oraz bakterie beztlenowe m.in. Bacteroides fragilis. Szczepy, w których może wystąpić problem oporności nabytej: Enterococus faecium, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, K. pneumoniae, Proteus mirabilis, P. vulgaris. Szczepy z odpornością wrodzoną: Acinetobacter sp., Citrobacter freundii, Enterobacter sp., Legionella pneumophila, Morganella morgani, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia oraz bakterie atypowe. Biodostępność amoksycyliny i kwasu klawulanowego po podaniu doustnym wynosi ok. 70%. Wiązanie amoksycyliny z białkami osocza wynosi 18%, a kwasu klawulanowego ok. 25%. Amoksycylina jest głównie wydalana przez nerki, kwas klawulanowy przez nerki i w mechanizmie pozanerkowym. T0,5 amoksycyliny i kwasu klawulanowego wynosi około 1 h.
Nadwrażliwość na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicyliny lub substancje pomocnicze preparatu. Ciężka natychmiastowa reakcja nadwrażliwości (tj. anafilaksja) na inny lek β-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam) w wywiadzie. Żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby po stosowaniu amoksycyliny i kwasu klawulanowego.
Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami atopowymi, zaburzeniami nerek (ryzyko drgawek) lub zaburzeniami czynności wątroby. Preparatu nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporny na penicylinę. Należy unikać stosowania preparatu przy podejrzeniu mononukleozy zakaźnej (ryzyko odropodobnych wysypek). U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka po zastosowaniu antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego - w przypadku rozpoznania tej choroby należy przerwać leczenie preparatem i wdrożyć odpowiednie postępowanie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. Podczas podawania dużych dawek amoksycykliny zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycykliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym należy regularnie sprawdzać drożność cewnika. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i pacjentów będących na diecie niskopotasowej należy wziąć pod uwagę dodatkową podaż ponad 1 mmola potasu na dobę. Brak danych dotyczących stosowania u dzieci poniżej 2 lat dawek większych niż 40 mg+10 mg/kg mc./dobę dla Forcid 312, 625; brak danych dotyczących dawkowania dla dla Forcid 1000.
Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększenie wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzkiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać stosowania leku w ciąży chyba, że jest to konieczne. Obie substancje są wydzielane do mleka matki. W rezultacie możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych niemowlęcia karmionego piersią. W okresie karmienia piersią preparat można stosować jedynie po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
Bardzo często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: ból i zawroty głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT i AIAT, wysypka skórna, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), trombocytopenia, rumień wielopostaciowy. Częstość nieznana: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, zespół choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna ruchliwość, drgawki, związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny język włochaty, zapalenie wątroby (w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony), żółtaczka zastoinowa, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria.
Podczas jednoczesnego stosowania amoksycyliny z acenokumarolem lub warfaryną może zwiększyć się INR. Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, należy ściśle kontrolować czas protrombinowy lub INR po rozpoczęciu lub zakończeniu stosowania amoksycyliny; może być konieczna modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych. Penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, powodując zwiększenie toksyczności. Probenecyd zmniejsza nerkowe wydzielanie kanalikowe amoksycyliny, zwiększając stężenie amoksycyliny we krwi przez dłuższy czas, nie dotyczy to kwasu klawulanowego. Allopurynol stosowany jednocześnie z amoksycykliną zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.
Doustnie. Forcid 312, 625. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: zazwyczaj 625 mg 3 razy na dobę. Dzieci o mc. <40 kg (dzieciom poniżej 6 lat zaleca się podawanie zawiesiny): (20 mg+5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg+15 mg)/kg mc./dobę w 3 dawkach. W niewydolności nerek u dorosłych i dzieci ≥40 kg z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min podaje się 625 mg 2 razy na dobę; przy klirensie <10 ml/min - 625 mg raz na dobę; w przypadku hemodializy - 625 mg co 24 h i 625 mg podczas i po zakończeniu hemodializy. W niewydolności nerek u dzieci o mc. <40 kg z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min podaje się 15 mg+3,75 mg/kg mc./dobę 2 razy na dobę (maksymalna dawka 500 mg+125 mg 2 razy na dobę); przy klirensie <10 ml/min - 15 mg+3,75 mg/kg mc. raz na dobę (maksymalna dawka 500 mg+125 mg); w przypadku hemodializy - 15 mg+3,75 mg/kg mc. raz na dobę oraz dodatkowo przed hemodializą i po hemodializie 15 mg+3,75 mg/kg mc. Forcid 1000: Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: 1000 mg 2 razy na dobę; dawkę można zwiększyć do 1000 mg 3 razy na dobę, w szczególności w zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok, zapaleniu dolnych dróg oddechowych, zakażeniach dróg moczowych. Dzieci o mc. <40 kg: 25 mg+3,6 mg/kg mc./na dobę do 45 mg+6,4 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach, w niektórych zakażeniach (np. zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie dolnych dróg oddechowych) można rozważyć podanie do 70 mg+10 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach. U pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min zastosowanie preparatu Forcid 1000 nie jest zalecane. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.
Tabletki należy przyjmować na początku posiłku. Tabletki można połknąć w całości, popijając szklanką wody lub rozpuścić w co najmniej 30 ml wody i po wymieszaniu wypić.
Podczas długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Jeżeli podczas leczenia amoksycyliną konieczne oznacza się stężenie glukozy w moczu, należy zastosować metodę enzymatyczną z oksydazą glukozową (nieenzymatyczne metody powodują fałszywie dodatnie wyniki). Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Odnotowano fałszywie dodatnie wyniki testu wykrywającego grzyby z rodzaju kropidlaków. Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić m.in. reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.