Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Azycyna®
Polfa Pabianice
  • Azycyna® , tabl. powl., 6 szt. (2 blistry x 3)
  • Azycyna® , tabl. powl., 3 szt. (1 blister x 3)
  • Azycyna® , tabl. powl., 12 szt.
Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę. Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków przeciwbakteryjnych. Tabl. powl. 250 mg. Zakażenia górnych dróg oddechowych: paciorkowcowe zapalenie gardła i (lub) migdałków, jako alternatywa dla leków pierwszego rzutu (penicyliny) w przypadku przeciwwskazań do ich stosowania, zapalenie zatok obocznych nosa. Zapalenie ucha środkowego. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: pozaszpitalne zapalenie płuc o lekkim lub umiarkowanym przebiegu, które może być leczone lekami doustnymi, śródmiąższowe zapalenie płuc wywołane przez wrażliwe drobnoustroje. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: niepowikłane zakażenia skory i tkanek miękkich (róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry), rumień wędrujący (pierwszy okres boreliozy). Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy spowodowane przez Chlamydia trachomatis. Tabl. powl. 500 mg. Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok. Zapalenie ucha środkowego. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: pozaszpitalne zapalenie płuc o lekkim lub umiarkowanym przebiegu, które może być leczone lekami doustnymi, śródmiąższowe zapalenie płuc wywołane przez wrażliwe drobnoustroje, ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry), rumień wędrujący (pierwszy okres boreliozy), trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u dorosłych). Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis.
1 tabl. powl. zawiera 250 mg lub 500 mg azytromycyny (w postaci dwuwodnej).
Antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów. Gatunki zazwyczaj wrażliwe na azytromycynę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus wrażliwe na metycylinę, Streptococcus pneumoniae wrażliwe na penicylinę, Streptococcus pyogenes (grupa A); tlenowe bakterie Gram-ujemne: Haemophilus influenzae i H. parainfluenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Escherichia coli ETEC i EAEC; bakterie beztlenowe: Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp.; inne drobnoustroje: Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Bakterie u których może nastąpić wystąpić odporność nabyta: Streptococcus pneumoniae średnio wrażliwe i oporne na penicylinę. Drobnoustroje z wrodzoną odpornością: Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp. MRSA i MRSE, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, grupa Bacteroides fragilis. Biodostępność azytromycyny po podaniu na czczo wynosi 34%; obecność pokarmu znacznie zmniejsza biodostępność. Azytromycyna szybko przenika do ognisk zakażenia w tkankach, osiągając w nich wielokrotnie większe stężenia niż we krwi. Słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest w nieznacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Jest wydalana głównie z żółcią w większości w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 68 h.
Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ostrożnie stosować u pacjentów: z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi; z zaburzeniami czynności z klirensem kreatyniny <40 ml/min; z chorobą wątroby lub u pacjentów przyjmujących leki o działaniu hepatotoksycznym. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy zaburzeń czynności wątroby, np. szybko postępująca astenia z jednoczesną żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy przeprowadzić badania kontrolne czynności wątroby; w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby przyjmowanie azytromycyny należy przerwać. Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, nie należy stosować azytromycyny u pacjentów: z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT; leczonych innymi preparatami, które wydłużają odstęp QT (np. lekami przeciwarytmicznymi należącymi do klasy I A i III, cyzaprydem, terfenadyną); z zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza hipokaliemią i hipomagnezemią); z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia. Nie stosować jednocześnie z pochodnymi alkaloidów sporyszu (ryzyko zatrucia sporyszem). Nie stosować do leczenia zakażonych ran oparzeniowych. Nie stosować ambulatoryjnie u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc, z dodatkowymi czynnikami ryzyka wymagającymi hospitalizacji lub podania antybiotyków pozajelitowo. Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń gardła wywołanych przez paciorkowce, nie przeprowadzono badań potwierdzających jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej. W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, czy u pacjenta nie współistnieje zakażenie Treponema pallidum lub Neisseria gonorrhoeae. W trakcie leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami, np. grzybami. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka po zastosowaniu antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego; w przypadku rozpoznania tej choroby, w zależności od jej nasilenia, należy odstawić azytromycynę i wdrożyć właściwe postępowanie.
W ciąży stosować tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy karmić piersią w trakcie leczenia azytromycyną oraz do 2 dni po jego zakończeniu.
Często: ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka (rzadko prowadząca do odwodnienia). Niezbyt często: luźne stolce, wzdęcia brzucha, niestrawność, jadłowstręt, hiperkaliemia, zawroty i ból głowy, senność, drgawki, zaburzenia smaku i węchu, reakcje alergiczne (w tym świąd skóry, pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość na światło), zapalenie pochwy, ból stawów. Rzadko: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz komorowy torsade de pointes w następstwie wydłużonego odstępu QT), trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, anafilaksja - rzadko prowadząca do zgonu (w tym obrzęk naczynioruchowy), zaparcie, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, przebarwienie języka, smoliste stolce, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna, martwica i niewydolność wątroby, piorunujące zapalenie wątroby - niekiedy kończące się zgonem), zapalenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek, parestezje, nadmierna aktywność i pobudliwość nerwowa, zaburzenia równowagi, omdlenia, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, kandydoza, agresja, niepokój, nerwowość, pobudzenie, obniżenie ciśnienia tętniczego, uczucie zmęczenia.
Leki zobojętniające sok żołądkowy zmniejszają Cmax azytromycyny - antybiotyk należy przyjmować 1 h przed lub 2 h po podaniu leku zobojętniającego. Nie wykazano istotnego wpływu cymetydyny na stopień wchłaniania azytromycyny z przewodu pokarmowego. Nie stwierdzono istotnej klinicznie interakcji azytromycyny z atorwastatyną, zafirlukastem, triazolamem, midazolamem, syldenafilem. Niektóre antybiotyki makrolidowe powodują zwiększenie stężenia we krwi karbamazepiny, teofiliny, cyklosporyny, heksobarbitalu i fenytoiny; jak dotąd nie stwierdzono takiej interakcji pomiędzy azytromycyną i wymienionymi lekami, nie przeprowadzono jednak szczegółowych badań w tym zakresie. W przypadku konieczności stosowania z cyklosporyną należy monitorować stężenie cyklosporyny i odpowiednio dostosować jej dawkę. Przy wielokrotnym podawaniu azytromycyny i teofiliny wskazane jest monitorowanie stężenia teofiliny we krwi. W przypadku stosowania z digoksyną należy monitorować stężenie digoksyny we krwi, gdyż może być zwiększone. Podczas stosowania z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny zaleca się częste kontrolowanie czasu protrombinowego, ze względu na możliwość nasilenia działania przeciwzakrzepowego. Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznej pomiędzy azytromycyną i ryfabutyną, jednak obserwowano przypadki neuropenii w przypadku stosowania obu leków jednocześnie. Nie uzyskano dowodów na istnienie interakcji pomiędzy azytromycyną a terfenadyną, opisywano jednak przypadki, z których nie można było całkowicie wykluczyć możliwości interakcji obu leków. Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny z innymi lekami, które mogą wydłużać odstęp QT. Nie stosować z pochodnymi alkaloidów sporyszu (np. ergotaminą), ze względu na ryzyko zatrucia sporyszem. Azytromycyna zwiększa stężenie we krwi i nasila kardiotoksyczność dyzopiramidu (ryzyko częstoskurczu komorowego). Zwiększa stężenie fosforylowanej zydowudyny (czynnego klinicznie metabolitu zydowudyny) w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej - znaczenie kliniczne tej obserwacji jest niejasne, jednak może ona być korzystna dla pacjenta. Jednoczesne stosowanie z nalfinawirem może zmieniać parametry farmakokinetyczne azytromycyny (zwiększenie Cmax) - modyfikacja dawki azytromycyny nie jest konieczna, natomiast należy zwrócić uwagę na jej działania niepożądane.
Doustnie. Dorośli oraz młodzież i dzieci o mc. >45 kg - Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego): 500 mg raz na dobę przez 3 dni. Rumień wędrujący: 1. dnia 1 g, następnie od 2. do 5. dnia 500 mg raz na dobę. Trądzik pospolity (tylko u dorosłych): od 1. do 3. dnia 500 mg raz na dobę, następnie 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni; w drugim tyg. kuracji lek należy zażyć po 7 dniach od pierwszej dawki, kolejne dawki zażywać z zachowaniem 7-dniowej przerwy. W leczeniu trądziku pospolitego, w związku ze stosowaniem dużej dawki azytromycyny, konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem i w czasie prowadzonego kursu leczenia; schemat leczenia pulsacyjnego trądziku pospolitego (3 dni + 9 tygodni) może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz. Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis: 1 g jednorazowo. Szczególne grypy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >40 ml/min) lub z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku.
Azytromycynę należy podawać raz na dobę; tabl. 500 mg można przyjmować niezależnie od posiłków, tabl. 250 mg - 1 h przed lub 2 h po posiłku. Tabletki należy połykać w całości. W przypadku pominięcia dawki, pominiętą dawkę należy podać tak szybko, jak to jest możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.
Lek może powodować zawroty głowy i drgawki - należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.